بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس و عصاره گیاه خوشاریزه بر باکتری های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس ارئوس

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس و عصاره گیاه خوشاریزه بر باکتری های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس ارئوس بود. بدین منظور سطوح غلظتی 100- 39/0 درصد از اسانس و عصاره گیاه خوشاریزه با استفاده از روش استاندارد میکرودایلوشن برای تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد(MIC)و حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) جهت بررسی اثر ضدمیکروبی آن مورد استفاده قرار گرفت. همچنین جهت بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه خوشاریزه از روش DPPHدر محدوده غلظتی ppm4000- 500 استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر ضد میکروبی عصاره متانولی گیاه خوشاریزه بیشتر از اسانس آن بر روی باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس و اشریشیاکلی می باشد. باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس و اشریشیاکلی تقریبا« مقاومت یکسانی را در برابر اسانس و عصاره گیاه خوشاریزه نشان دادند. در مورد خواص آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه خوشاریزه، نتایج نشان داد که در غلظتهای یکسان، اثر آنتی اکسیدانی اسانس گیاه خوشاریزه بیشتر از عصاره این گیاه می باشد ولی هر دو، اثر آنتی اکسیدانی کمتری را نسبت به BHT از خود نشان دادند(05/0p<).
زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 134
لینک کوتاه:
magiran.com/p1660304 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!