آلودگی سرب در تالاب هامون: تفاوت های بین گونه ای ماهیان و استانداردها و رهنمودها برای انسان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر، به منظور تعیین غلظت عنصر سنگین سرب در آب، رسوبات و ماهیان تجاری تالاب بین المللی هامون و مقایسه میزان آن با حد مجاز استانداردهای جهانی و مقادیر مرجع انجام گرفت. آنالیز نمونه ها و اندازه گیری غلظت سرب به روش جذب اتمی شعله (Atomic Absorption Spectroscopy) با کمک دستگاه 4100Perkin Elmer انجام شد. ماهیان از یک نقطه و آب و رسوبات از سه نقطه تالاب هامون صابری جمع آوری شدند (زمستان 1386). میانگین غلظت سرب در عضله گونه های آمور (Ctenopharyngodon idella) ، کپور معمولی (Cyprinus carpio) ، فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) ، شیزوسیپریس (Schizocypris altidorsalis) و سفیدک (Schizothorax zardunyi) به ترتیب 32/0، 39/0، 35/0، 72/0 و 81/0 میلی گرم بر کیلوگرم و در کلیه به ترتیب 74/0، 79/0، 74/0، 76/0 و 83/0 میلی گرم بر کیلوگرم برآورد شد. غلظت سرب آب در ایستگاه های اول، دوم و سوم به ترتیب 40/0، 41/0 و 42/0 میلی گرم بر لیتر و غلظت سرب رسوبات در ایستگاه های مذکور به ترتیب 83/0، 15/1 و 21/1 میلی گرم بر کیلوگرم تعیین شد. نتایج آنالیزهای آزمایشگاهی نشان داد که بین غلظت سرب کلیه و عضله ماهیان موردبررسی همبستگی معنی داری وجود ندارد (14/0=r). به طورکلی غلظت سرب کلیه (77/0 میلی گرم بر کیلوگرم) بیشتر از غلظت سرب عضله (52/0 میلی گرم بر کیلوگرم) بوده و تفاوت بین این دو به لحاظ آماری معنی دار است (001/0P<). غلظت های سرب گونه های آمور، کپور معمولی، فیتوفاگ زیر محدوده پیشنهادی توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) ، حد قابل پذیرش ترکیه (TAL) ، وزارت کشاورزی، شیلات و غذای انگلستان (UK (MAFF)) و انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا (NHMRC) هستند، اما غلظت سرب گونه های شیزوسیپریس و سفیدک بالاتر از حد WHO و TAL قرار دارند. نتایج نشان داد غلظت سرب آب بین ایستگاه های سه گانه تفاوت آماری نداشتند اما بین غلظت های سرب رسوبات ایستگاه های سه گانه تفاوت آماری معنی داری وجود داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1661412 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!