بررسی تغییرات در تنوع گونه ای و فراوانی ماهیان رودخانه گرگر استان خوزستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بررسی تنوع گونه ای ماهیان در مطالعات اکوسیستم های آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی فراوانی و تغییرات شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی گونه ای جامعه ماهیان رودخانه گرگر در دو فصل تابستان و پائیز 1393 در محدوده جغرافیایی شوشتر می باشد. در این بررسی جمعا 138 قطعه ماهی (52 قطعه در فصل تابستان و 86 قطعه در فصل پائیز) از 4 ایستگاه با الکترو شوکر صید و نمونه برداری شده و به آزمایشگاه منتقل و به روش زیست سنجی توسط کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی شدند. بر اساس نتایج حاصل در این رودخانه 11 گونه ماهی متعلق به سه خانواده کپور ماهیان (Cyprinida) ، کفال ماهیان (Mugilidae) و گربه ماهیان (Siluridae) حضور داشتند. بیشترین فراوانی گونه ای در فصل تابستان نازک (Chondrostoma regium) با فراوانی 6 قطعه در ایستگاه 4 و در فصل پاییز بوتک دهان کوچک (Cyprinion kai) با 11 قطعه در ایستگاه 4 بود. بیشترین میزان شاخص تنوع گونه ای شانون- ونیر در فصل تابستان (85/1) مربوط به ایستگاه 4 و بیشترین میزان این شاخص در فصل پاییز (011/2) مربوط به ایستگاه 1 بود که می تواند نشان دهنده شرایط متعادل در محیط باشد. بیشترین میزان شاخص غنای گونه ای مارگالف (26/2) مربوط به ایستگاه 4 در تابستان و بیشترین میزان این شاخص (004/3) مربوط به ایستگاه 1 در پاییز بود. بیشترین میزان یکنواختی گونه ای سیمپسون در تابستان (98/0) مربوط به ایستگاه 2 و بیشترین میزان آن در پاییز (865/0) مربوط به ایستگاه 3 بود. بر اساس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه هیچ اختلافی معنی داری بین شاخص های تنوع زیستی در دو فصل تابستان و پائیز وجود نداشت (05/0p>) که این امر نشان دهنده شرایط یکسان در ایستگاه های موردمطالعه می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p1661415 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!