اتخاذ راهبردهای مناسب جهت توسعه طبیعت گردی پایدار با استفاده از مدل های SWOT، AHP وANP (مطالعه موردی: تالاب گندمان در استان چهارمحال و بختیاری)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از راهبردهایی که اخیرا در اغلب کشورهای جهان درزمینه‏ی رشد اقتصادی موردتوجه خاص قرارگرفته است، گردشگری می باشد. در میان انواع گردشگری، طبیعت گردی با توسعه پایدار همخوانی و سازگاری بیشتری دارد. کشور ایران به دلیل وسعت فراوان سرزمینی، تنوع اقلیمی و… در زمینه‏ی طبیعت گردی قابلیت بی نظیری دارد. استان چهارمحال و بختیاری از توانمندی نسبتا بالایی در این زمینه برخوردار است. تالاب گندمان در استان، با توجه به مناظر زیبا قابلیت بالایی برای توسعه طبیعت گردی دارد. در این تحقیق سعی شده با استفاده از سه مدل SWOT، AHP وANP راهبردها و استراتژی های مناسبی برای توسعه طبیعت گردی این تالاب ارائه گردد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و پیمایشی بوده و جهت تحلیل ازنظر 20 نفر از کارشناسان گردشگری استان استفاده شد. نتایج این تحقیق که در سال 92 - 1391 انجام شد نشان می دهد که: درمجموع 45 نقطه قوت و فرصت با امتیاز 4. 19 به عنوان مزیت ها و 47 نقطه ضعف و تهدید با امتیاز وزنی 3. 21 به عنوان محدودیت های توسعه طبیعت گردی این تالاب وجود دارد؛ در ادامه متناسب با نتایج مدل SWOT، به ارائه 6 استراتژی برای هرکدام از استراتژی های چهارگانه (SO،ST،WO،WT) اقدام گردید. ازآنجاکه استراتژی های ارائه شده دارای اهمیت یکسانی نبودند لذا با استفاده از مدل AHP از میان هر یک از استراتژی های چهارگانه ارائه شده؛ استراتژی برتر انتخاب شد. این استراتژی ها عبارت اند از: استراتژی رقابتی - تهاجمی (SO) (تامین امکانات و خدمات بر اساس برآورد نیازها و…) ، استراتژی تنوع (ST) (اتخاذ سیاست هایی جهت جلوگیری از افزایش نرخ زمین و…) ، استراتژی بازنگری (WO) (اتخاذ تدابیر امنیتی در جهت حفاظت از ذخایر تالاب با کمک مسئولین و…) و استراتژی تدافعیWT (بهره گیری از فناوری های مدرن و همساز با محیط و…). درنهایت با استفاده از مدل ANP اقدام به اولویت بندی اجرای هر یک از استراتژی های چهارگانه شد که استراتژی SO اولویت نخست، WTاولویت دوم،WO اولویت سوم و نهایتا ST اولویت چهارم را به خود اختصاص داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1661423 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!