بررسی کارایی آرام بخشی لیدوکائین بر مولدین ماهی تیلاپیای نیل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه تاثیر آرام بخشی لیدوکائین بر مولدین گونه تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در مرکز تحقیقات آبزی پروری آب های شور داخلی – ایستگاه تحقیقاتی بافق در شرایط آزمایشگاهی باهدف تعیین غلظت های مناسب و موثر داروی فوق بررسی گردید. برای این منظور از 4 غلظت متفاوت در 4 تیمار (40،60، 80 ، 100میلی گرم بر لیتر) استفاده شد. میزان اثربخشی این غلظت ها با اندازه‏گیری زمان های بیهوشی و احیا در تیمار های مختلف بررسی گردید. زمان های بیهوشی به طور معنی‏داری با افزایش غلظت ماده بیهوشی برای تمام تیمارها کاهش نشان داد. زمان احیاء نیز با افزایش غلظت مواد بیهوشی افزایش نشان داد (05/0 P<). ضرایب همبستگی بین زمان های احیاء و غلظت ها به صورت (93/0=2R) 065/1-x 25/153= 3IS برای لیدوکائین محاسبه گردید. به طور مشابه ارتباط معنی دار مثبت (05/0>P) بین غلظت مواد بیهوشی و زمان رسیدن به احیاء کامل (3RS) مشاهده گردید. ضرایب همبستگی بین زمان های احیاء و غلظت ها به صورت (99/0 = 2R) 1598/1 x0321/0 = 3 RS برای لیدوکائین محاسبه گردید. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده لیدوکائین در غلظت های پایین تر بر میزان بیهوشی و احیاء مجدد در ماهی تیلاپیای نیل موثرتر هست. همچنین این ماده ازنظر ایمن بودن و کم هزینه بودن نسبت به سایر مواد بی هوش کننده ، ارجح هست.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1661426 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!