تحلیل و ارزیابی پتانسیل و راهبردهای توسعه طبیعتگردی در دریاچه سد دز با استفاده از روش فریمن

چکیده:

گردشگری پدیده ای است که از گذشته های دور موردتوجه جوامع انسانی بوده و برحسب نیازهای متفاوت اجتماعی و اقتصادی به پویایی خود ادامه داده است و رشد این صنعت در هر کشور نیازمند راهبرد مناسب و برنامه ریزی مدیریتی موثر است. این پژوهش باهدف تدوین برنامه راهبردی طبیعت گردی در دریاچه سدر دز در سال 1392-1393 صورت پذیرفت. بدین منظور در نخستین گام به شناسایی عوامل داخلی (نقاط ضعف و قوت) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدات) پرداخته شد. سپس عوامل داخلی و خارجی در قالب جداول ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ارزیابی عوامل خارجی (EFE) نمره دهی و وزن دهی شدند. جهت وزن دهی عوامل داخلی و خارجی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Super decision استفاده گردید. ماتریس IFE با امتیاز 793/2 بیانگر این بود که توسعه اکوتوریسم دریاچه سد دز دارای نقاط قوت بیشتری نسبت به ضعف های موجود و EFE با کسب امتیاز 582/2 بیانگر وجود فرصت های بیشتری نسبت به تهدیدها بود. نتایج به دست آمده موید آن است که محدوده تحت بررسی به منظور توسعه طبیعت گردی در جدول برنامه ریزی راهبردی د ر شرایط تهاجمی (استراتژی SO) قرار می گیرد و بر اساس تحلیل QSPM، استراتژی (SO2) معرفی توانایی و پتانسیل بالای گردشگری دریاچه سد دز جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی با امتیاز 028/2 بهترین استراتژی جهت اجرای استراتژی تهاجمی در نظر گرفته شد. در ادامه ماتریس فرامن بر اساس اولویت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی منطقه موردمطالعه تکمیل و پس از بارگذاری هر یک از گزینه های توسعه، راهبرد بهره گیری بهینه و هدفمند از افزایش انگیزه در افراد جوامع محلی و NGO ها جهت مشارکت با سازمان‏های مسئول در امر گردشگری، جهت جلب گردشگر طبیعت و راهنمایی گردشگران داخلی و خارجی با امتیاز ماخوذه 90 به عنوان مهم ترین راهبرد پیشنهادی توسعه طبیعت گردی در منطقه موردمطالعه پیشنهاد گردید. درنهایت با توجه به برخورداری منطقه از توانمندی ها و قابلیت های طبیعت گردی، جهت پیاده کردن هر راهبرد مدیریتی در راستای توسعه پایدار نیازمند تعیین چارچوب برنامه ریزی، نظارت و حمایت مستمر می باشد. هم چنین برای نیل به تحقق اهداف و توسعه گردشگری دریاچه سد دز، تلاش برای جذب همکاری همه جانبه ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی مرتبط با طبیعت گردی منطقه پیشنهاد می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1661458 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!