شبیه سازی کیفی آمونیوم و نیترات در طول رودخانه گرگر با استفاده از مدل QUAL2KW

چکیده:
برای تعیین عکس العمل قابل انتظار رودخانه براثر ورود آلاینده ها استفاده از مدل های ریاضی ضروری است. این مدل ها قادرند آثار بارگذاری های موجود و آتی را شبیه سازی نموده و مدیران و مسئولان را در تصمیم گیری های خودیاری نمایند. به عبارت دیگر ازآنجاکه حفاظت کیفی رودخانه ها نیاز به سرمایه گذاری های اضافی برای تصفیه پساب ها و یا ایجاد سیستم های جمع آوری و کنترل زه آب ها دارد و هم چنین ممکن است منجر به محدود کردن توسعه فعالیت ها در حوضه رودخانه گردد. حفاظت از رودخانه گرگر که یکی از شاخه های رودخانه کارون و منبع تامین آب برای مصارف خانگی، شرب، کشاورزی و آبزی پروری می باشد اهمیت بسیاری دارد. ازاین رو اولین گام در مدیریت حفاظت از منابع آب آگاهی همه جانبه از تغییرات کیفی آن ها می باشد. برای این منظور در این تحقیق از مدل ریاضی QUAL2KW برای شبیه سازی کیفی رودخانه گرگر استفاده شد. به منظور اجرای مدل اطلاعات لازم برای سال های 91-1389 از سازمان آب و برق خوزستان تهیه شد و به منظور اجرای مدل داده های موجود به دودسته تقسیم گردیدند، که از دسته اول (مهر 1389 الی اسفند 1390) در واسنجی مدل و از دسته دوم (اردیبهشت 1391 الی اسفند 1391) اطلاعات موجود به منظور آزمایش و صحت یابی مدل استفاده گردید. در ادامه پارامترهای آمونیوم و نیترات موجود در رودخانه گرگر به وسیله مدل شبیه سازی و ارزیابی گردید. نتایج حاصل از صحت سنجی نشان داد مدل تطابق خوبی با واقعیت دارد و با توجه به مطالعات و بررسی های به عمل آمده، اهم منابع و مراکز آلوده کننده رودخانه گرگر را می توان فاضلاب های روستا های مسیر، پساب ها و فاضلاب های ماهی سراها و حوضچه های پرورش ماهی و زهکش های کشاورزی دانست.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1661536 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!