برنامه ریزی محدوده پارکینگ خودروهای الکتریکی و شارژ و دشارژ آن به منظور بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های هوشمند

پیام:
چکیده:
به کارگیری خودروهای الکتریکی در ترکیب با ریزشبکه ها، مزایای بسیاری را برای سیستم قدرت به وجود می آورد. استفاده از مزیت انتقال توان توسط خودروها در مسافرت های روزانه، سبب کاهش وابستگی به سیستم الکتریکی شده و درنتیجه می تواند با کاهش وابستگی الکتریکی ریزشبکه ها به شبکه اصلی، باعث بهبود قابلیت اطمینان سیستم گردد. در این مقاله سعی بر آن است که با بهینه سازی برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی و تعیین محدوده پارکینگ ها در هر ساعت از زمان بهره برداری، به بهبود شاخص های قابلیت اطمینان پرداخته شود. این بهبود شامل کاهش انرژی تامین نشده، افزایش استقلال ریزشبکه ها و بهبود وضعیت ذخیره بهره برداری می باشد. در کنار بهبود اهداف شبکه، جلب رضایت مالکین خودرو، از طریق کاهش مسافت پیموده شده تا محل پارک خودروها، در فرایند بهینه سازی موردتوجه قرار می گیرد. تعیین محدوده هر پارکینگ در ساعات مختلف شبانه روز در بازه بهره برداری، برنامه ریزی همزمان شارژ و دشارژ با در نظر گرفتن این تعیین محدوده، به کارگیری مسئله در بهبود استقلال ریزشبکه، کاهش انرژی تامین نشده و بهبود وضعیت ذخیره بهره برداری، توجه به کاهش مسافت پیموده شده خودرو تا محل پارک در این مسئله و نیز استفاده از پتانسیل انتقال توان خودروهای الکتریکی در مسافرت های روزانه، نوآوری های مطرح در این پژوهش هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
413 تا 422
لینک کوتاه:
magiran.com/p1661856 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!