ارزیابی کارایی حشره کش تیاکلوپراید ((OD 24% در کنترل سوسک گرده خوار کلزا، Meligethes aeneus

پیام:
چکیده:
سوسک گرده خوار کلزاMeligethesaeneus، یکی از آفات کلیدی و مهم گیاه کلزا در استان های شمالی کشور (مازندران و گلستان) می باشد. این آفت باعث از بین رفتن غنچه ها و تشکیل غلاف ناسالم می گردد. در این تحقیق، کارایی حشره کش تیاکلوپراید (بیسکایا ® (OD 24% در مقایسه با چند حشره کش دیگر روی سوسک گرده خوار کلزا به روش محلول پاشی مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با 7 تیمار و سه تکرار در استان های گلستان (گنبد کاووس) و مازندران (نکا) در سال 1390 اجرا شد. تیمارها عبارت از تیاکلوپراید با سه غلظت 35/0، 3/0 و 25/0 لیتر، دیازینون (EC 60%) 5/1 لیتر، ایمیداکلوپراید ((SC 35% 1 لیتر، فوزالون (EC 35%)3 لیتر در هکتار و شاهد (آب پاشی) بودند. عملیات سمپاشی زمانی به اجرا در آمد که بطور متوسط تعداد 7 سوسک به ازای هر گیاه شمارش گردید. نمونه برداری از طریق شمارش تعداد سوسک ها روی گیاه کلزا یک روز قبل و 1، 3 ، 7 و 14 روز بعد از سمپاشی انجام گردید. نتایج نشان داد بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی دار در سطح یک درصد وجود دارد. در هر دو استان مازندران و گلستان، حشره کش تیاکلوپراید 35/0 لیتر به ترتیب با میانگین کارایی01/2± 11/78 و 72/1± 36/84 درصد در رده نخست قرار گرقت و حشره کش های ایمیداکلوپراید 1 لیتر، تیاکلوپراید 3/0 لیتر، تیاکلوپراید 25/0 لیتر، دیازینون 5/1 و زولون 3 لیتر در هکتار به ترتیب در رده های بعدی جای گرفتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p1662293 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!