سوء مصرف شیشه و تریاک: مقایسه رضایت زناشویی و اضطراب

چکیده:
زمینه و هدف
سوء مصرف مواد از شایع ترین بیماری ها و اختلالات روانی در حال حاضر است. این مطالعه با هدف مقایسه رضایت زناشویی و اضطراب در سه گروه مردان معتاد به شیشه، تریاک و افراد عادی انجام شد.
روش و
مواد
این مطالعه، به صورت مقایسه ای و با مشارکت 53 نفر معتاد به شیشه و 47 نفر معتاد به تریاک که به صورت هدفمند از مراکز ترک اعتیاد انتخاب شدند و 80 نفر گروه عادی به صورت در دسترس انتخاب شدند، در سال 1392 در شهر تهران انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه شامل رضایت زناشویی Kansas و اضطراب Zank استفاده شد. جمع آوری اطلاعات با همکاری روانشناس مراکز ترک اعتیاد انجام گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزارSPSS-16 و آزمون های آماری تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی شفه مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
رضایت زناشویی در بین دو گروه معتاد به شیشه و تریاک با گروه عادی تفاوت وجود داشت (01/0P<) ولی بین دو گروه معتاد به شیشه و تریاک تفاوت وجود نداشت (05/0P>). از نظر اضطراب بین دو گروه معتاد به شیشه و تریاک با گروه عادی تفاوت وجود داشت (05/0P<) اما بین دو گروه شیشه و تریاک تفاوت دیده نشد (05/0P>).
نتیجه گیری
مطالعه نشان داد مردان معتاد به شیشه و تریاک رضایت زناشویی پایین تر و اضطراب بالاتری نسبت به گروه عادی دارند. لازم است درمان گران در درمان سو مصرف مواد توجه بیشتری به این مقوله داشته باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1662727 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!