ارزیابی ریسک مخازن ذخیره سازی گاز نفتی مایع شونده در صنایع فرایندی با استفاده از تکنیک پاپیونی

پیام:
چکیده:
مقدمه
در مخازن ذخیره سازی LPG مقدار زیادی گازهای قابل اشتعال تحت فشار نگهداری می شود. رهایش محتویات این مخازن می تواند به پیامدهایی مانند BLEVE و انفجارهای آتشین منجر شود. بنابراین، شناسایی علل و پیامدها و سناریوهای حوادث و تعیین احتمال رخداد آنها با استفاده از روش پاپیونی (Bowtie) که از ترکیب دو روش آنالیز درخت خطا و آنالیز درخت رویداد حاصل می شود امری ضروری بوده و هدف این مطالعه می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه که در سال 1395 انجام شده است خطرات موجود در مخازن LPG پالایشگاه تهران با روش FTA شناسایی و پیامدهای بعد از رویداد اصلی با استفاده از ETA پیش بینی شده و احتمالات هرکدام محاسبه و با استفاده از دیاگرام Bowtie مسیر حادثه از فاز علل تا فاز پیامدها ترسیم و بررسی گردید.
یافته ها
در مجموع 21رویداد و 11برش حداقل همراه با احتمالات رخداد و میزان اهمیت هریک در سمت چپ و 9 پیامد و سناریو بعد از رویداد اصلی همراه با احتمالات هریک در سمت راست دیاگرام Bowtie مشخص گردید. احتمال وقوع رویداد اصلی(رهایش LPG از مخزن کروی) 3.45×10-2 محاسبه شد.
نتیجه گیری
همه عوامل دخیل در رخداد حوادث و پیامد ها بصورت تصویری در دیاگرام نمایش داده می شود. با توجه به دادهای بدست آمده، بدلیل احتمال بالای پیامد نیاز به تعبیه سیستم های fire stopمی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1662864 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!