اثرات ضد اکسیداسیونی پوشش خوراکی آلژینات سدیم به همراه ویتامینC بر کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در خلال نگهداری در یخچال

چکیده:
اثرات ضداکسیداسیونی پوشش زیستی آلژینات سدیم حاوی ویتامین C برای افزایش زمان نگه داری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در سه تیمار به ترتیب، کنترل (C)، آلژینات سدیم 5/1% (A)، آلژینات سدیم 5/1% حاوی 5% ویتامین C (A+Vc) بررسی شد. تیمارهای تحقیق به صورت دوره ای تحت آزمایش های ترکیبات تقریبی (رطوبت، پروتئین، چربی، خاکستر، pH) و آزمایش های فساد شیمیایی و اکسیداسیون شامل مجموع بازهای نیتروژنه فرار (TVB-N)، شاخص پراکسید (PV)، تیوباربیوتیک اسید (TBA) و اسیدهای چرب آزاد (FFA) قرار گرفتند. بر اساس نتایج آماری، میزان pH، TVB-N ،PV ، TBA وFFA در تیمار A+Vc در طول دوره نگه داری در یخچال به طور معنی داری (05/0>P) کمتر از تیمارهای C و A بود. افزایش معنی داری در این شاخص ها در هر سه تیمار با افزایش زمان نگه داری در یخچال مشاهده گردید (05/0>P). نتایج بیانگر برتری کیفیت تیمارهای دارای پوشش نسبت به تیمار شاهد بود، و پوشش آلژینات سدیم حاوی ویتامین C بدلیل خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامین C باعث کاهش اکسیداسیون فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در طی نگه داری در شرایط سرد (C ̊1±4) شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
137 -149
لینک کوتاه:
magiran.com/p1663047 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.