بررسی وضعیت آهن سرم و ارتباط آن با هموگرام در سگ های خانگی شهرستان اهواز

چکیده:
آهن یک عنصر ضروری برای اکثر موجودات زنده است و در بسیاری از روندهای متابولیک از جمله انتقال اکسیژن توسط هموگلوبین و میوگلوبین و نیز به عنوان جزئی از ساختار بسیاری از آنزیم ها نقش حیاتی ایفا می کند. با توجه به عدم وجود مطالعات کافی در مورد آهن سرم در سگ های منطقه ی اهواز، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی وضعیت آهن سرم و ارتباط آن با تابلوی خونی در سگ های خانگی شهرستان اهواز انجام گرفت. برای این منظور از تعداد 120 قلاده سگ به ظاهر سالم (از نظر بالینی) ارجاعی به بخش داخلی دام های کوچک، بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز خون گیری به عمل آمد. ارزیابی خون شناسی (شمارش کامل سلول های خونی) انجام گرفت و علاوه بر آن، شمارش رتیکولوسیت ها، با استفاده از رنگ آمیزی حیاتی گسترش های خونی و بررسی میکروسکوپی انجام گردید. میزان آهن سرم، ظرفیت تام اتصال آهن و درصد اشباع آهن نیز در نمونه های سرمی سنجیده شد. در این مطالعه میانگین میزان آهن سرم در حیوانات مورد بررسی 29/7±14/81 میکروگرم در دسی لیتر به دست آمد. همچنین کمبود آهن در 20 درصد از سگ های مورد مطالعه مشاهده گردید. کاهش آهن سرم با تغییرات عمده ی تابلوی خونی شامل کاهش غیرمعنی دار هماتوکریت، هموگلوبین و میانگین حجم سلولی همراه بود (05/0p>) در حالی که تعداد ترومبوسیت ها به طور غیرمعنی دار (05/0p>) و لکوسیت ها به طور معنی دار (05/0p<) افزایش یافته بود. با این وجود، افزایش رتیکولوسیت ها و افزایش ظرفیت تام اتصال آهن در این سگ ها مشاهده نگردید. همچنین در این مطالعه شاخص جنس، واجد بیش ترین اثرات بر میزان آهن سرم و تابلوی خونی بود به طوری که میزان آهن و درصد اشباع آهن، هماتوکریت، هموگلوبین و متوسط هموگلوبین سلولی در حیوانات نر به طور معنی داری کم تر از ماده بود (05/0p<). این در حالی بود که تفاوت معنی داری بین نژادهای بزرگ و کوچک و سنین مختلف از این نظر مشاهده نشد (05/0p>).
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1663253 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.