مقایسه صفات اندازشی و شمارشی ماهی گل چراغ (Garra rufa Heckel، 1843) در فصل بهار و پاییز در رودخانه شاپور استان فارس

چکیده:
در این تحقیق خصوصیات مورفومتریک و مریستیک گونه Garra rufa در رودخانه شاپور مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 120 قطعه ماهی طی دو فصل بهار و پاییز (1391) به منظور بررسی اثر فصل بر پارامترهای ریختی در بین جنس نر و ماده با استفاده از ساچوک صید و 24 صفت مورفومتریک و 10 صفت مریستیک مقایسه گردید. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS-17 و با استفاده از آنالیز t تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج اختلاف معنی داری را در 11 صفت از 24 صفت مورفومتریک بین نرهای دو فصل نشان داد (P<0/05). در ماهیان ماده نیز در 19 صفت ریخت سنجی اختلاف معنی داری دیده شد (P<0/05). از 10 صفت مریستیک در بین نرها در دو فصل تنها یک صفت و در بین ماده ها 2 صفت اختلاف معنی داری را نشان داد. به نظر می رسد تغییرپذیری صفات ریخت سنجی در ماهیان ماده و نر در ارتباط با تغییر فصل نسبت به صفات شمارشی بیشتر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p1663630 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!