میزان شکست خارج سازی لوله تراشه و پیامدهای آن در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

پیام:
چکیده:
مقدمه
شکست در خارج سازی لوله تراشه به صورت نیاز به برقراری حمایت تهویه ای در خلال 48-24 ساعت پس از درآوردن لوله تراشه تعریف می شود. مطالعات متعددی در این راستا انجام شده است.
مواد و روش ها
این مطالعه در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی ارومیه در طول سال های 94- 1393 انجام شد. مشخصات دموگرافیک (سن، جنس)، طول مدت تهویه مکانیکی، طول مدت لوله گذاری، طول مدت بستری در ICU، طول مدت بستری در بیمارستان، شکست در خارج سازی لوله تراشه، لوله گذاری مجدد، میزان مرگ و میر بیماران از پرونده های بیماران استخراج و در فرم داده ها وارد شد و پس از اتمام طرح با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20، مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج
اطلاعات مربوط به 580 بیمار وارد مطالعه شدند. حدود 53 درصد بیماران مذکر بودند. در بین بیماران مورد مطالعه، 72.8% ترخیص شدند و 27.2% فوت نمودند. در مطالعه حاضر فراوانی شکست در خارج سازی لوله تراشه 11.7% بود. معیارهای مربوط به پیامد مورد بررسی، در بین دو گروه مورد مطالعه (بیماران با و بدون شکست در خارج سازی لوله تراشه)، اختلاف معنی دار آماری داشتند (P<0.05).
نتیجه گیری
درمطالعه ما، میزان شکست در خارج سازی لوله تراشه و پیامدهای آن در محدوده قابل قبول بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
4 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1664300 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.