بررسی آزمایشگاهی تاثیر نوشابه و ماءالشعیر بر میکروهاردنس مینای دندان های شیری

چکیده:
مقدمه
مصرف بالای نوشیدنی های گازدار و غذاهای اسیدی، مهمترین عامل اتیولوژیک ساییدگی (اروژن) دندانی محسوب می گردد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر پر مصرف ترین نوشیدنی های گازدار موجود در بازار ایران بر تغییرات میکروهاردنس مینای دندان های کانین شیری سالم بود.
مواد و روش ها
این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی، بر روی 30 دندان کانین شیری سالم فاقد هرگونه پوسیدگی، سایش، ترک و هیپوکلسیفیکاسیون که به گونه ی تصادفی به سه گروه تقسیم شده بودند، انجام گردید. مربعی به ابعاد 2×2 میلی متر از مینای لبیال دندان ها به مدت 5 دقیقه در 40 میلی لیتر نوشیدنی های تازه قرار گرفت و میکروهاردنس دندان ها با وارد کردن نیرویی به میزان 50 گرم به وسیله ی دستگاه سنجش میکروهاردنس اندازه گیری شد. برای واکاوی آماری داده های درون هر گروه، از آزمون (Paired t-test) و میان گروه ها از آزمون (ANOVA) و میان 30 نقطه ی اثر مورد سنجش در هر گروه از Wilcoxon استفاده گردید.
یافته ها
میکروهاردنس مینای دندان ها پس از شناوری در نوشابه ی زمزم کولا 1/18 درصد و به دنبال کاربرد دلستر لیمویی بهنوش 3/13 درصد کاهش یافت. آب شهری کاهش معنی داری در میانگین میکروهاردنس نمونه ها ایجاد نکرد (5/0 = p value). میان میزان کاهش میکروهاردنس ناشی از نوشیدنی های بالا، اختلاف آماری معنی دار وجود داشت (001/0 = p value).
نتیجه گیری
بر پایه ی نتایج این بررسی، در شرایط آزمایشگاهی میکروهاردنس مینای دندان ها به دنبال استفاده از نوشابه ی زمزم و دلستر کاهش یافت، که این کاهش در نوشابه ی زمزم بیشتر از دلستر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1665525 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!