بررسی عوامل موثر بر درگیری کلیوی در بیماران دیابتی نوع دو

چکیده:
مقدمه
نفروپاتی دیابتی یک عامل موثر بروز نارسایی کلیه است. مراحل پیشرفت نفروپاتی با شروع از میکروآلبومینوری و بعد ماکروآلبومینوری مشخص می گردد.هدف از انجام این مطالعه بررسی فراوانی نفروپاتی دیابتی و شایعترین علل مساعد کننده آن در بیماران دیابتی نوع دو در شهرستان مشهد است.
روش کار
در یک مطالعه توصیفی مقطعی 1980 بیمار دیابتی نوع دو در بیمارستان قائم مشهد از سال 1390-1392 مورد بررسی قرار گرفتند.جهت کلیه بیماران پرسشنامه ای شامل سن.جنس.وزن.طول مدت ابتلا به دیابت پر شد.بررسی آزمایشگاهی شامل سطح سرمی ازت اوره خون.کراتینین.پروفایل لیپید.قند خون ناشتا واسید اوریک و هموگلوبین گلیکوزیله ونیزیک نمونه ادرار برای بررسی سطح آلبومین راندوم به کراتینین به عمل آمد. در صورت وجود آلبومینوری نمونه با فاصله زمانی مجددا تکرار شد.فشارخون و شاخص توده بدنی هم تعیین شد.وجود یا عدم وجود رتینوپاتی در بیماران بر اساس معاینه چشم توسط چشم پزشک و وجود یا عدم وجود درگیری قلبی عروقی شناخته شده بر اساس نوار قلب و تست ورزش در موارد لازم صورت گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های تی دانشجویی،آنوا، کای اسکوئر و من ویتینی تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج
از 1980 بیمار5/43% مرد و5/5[Z1] 6% زن بودند.3/82% نرموآلبومینوری17% میکروآلبومینوری 7/0%ماکروآلبومینوری داشتند.بین سن . طول مدت ابتلا به دیابت. هموگلوبین گلیکوزیله و وجود رتینوپاتی با نفروپاتی دیابتی ارتباط معنادار مستقل وجود داشت.
نتیجه گیری
شیوع کلی نفروپاتی دیابتی 7/17% تعیین شد.فاکتورهای خطر نفروپاتی دیابتی در این مطالعه عبارت بودند از: سن -طول مدت ابتلا به دیابت- هموگلوبین گلیکوزیله و وجود رتینوپاتی دیابتی.
زبان:
فارسی
صفحات:
215 -224
لینک کوتاه:
magiran.com/p1665926 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.