تاثیر افزودن آسکوربیک اسید بر کیفیت اسپرم، پراکسیداسیون لیپید و سطح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی پلاسمای منی قوچ در خارج فصل تولیدمثلی

چکیده:
آسکوربیک اسید عمده ترین آنتی اکسیدانت محلول در آب است که بعنوان جاروب کننده برای طیف وسیعی از رادیکال های آزاد عمل می کند. پژوهش حاضر به منظور مطالعه تاثیر افزودن آسکوربیک اسید بر کیفیت اسپرم، پراکسیداسیون لیپید و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی پلاسمای منی قوچ قزل پس از فرآیند انجماد-یخ گشایی انجام شد. نمونه های منی از پنج راس قوچ نژاد قزل هر سه روز یکبار و توسط واژن مصنوعی اخذ گردید. به منظور حذف اثرات فردی، نمونه های منی با هم مخلوط شدند. سطوح مختلف آسکوربیک اسید (صفر، 5/0، یک، 5/1 و 2 میلی گرم بر میلی لیتر) به نمونه های منی رقیق شده با تریس-زرده تخم مرغ رقیق اضافه گردید. بعد از فرآوری و انجماد نمونه ها تا زمان ارزیابی در ازت مایع نگهداری شدند. پس از یخ گشایی نمونه های منی، فراسنجه های جنبایی اسپرم، زنده مانی، یکپارچگی غشاء، ناهنجاری مورفولوژیکی، پراکسیداسیون لیپید، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی و ظرفیت کل آنتی اکسیدانتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی نمونه ها نشان داد که افزودن یک و 5/1 میلی گرم بر میلی لیتر آسکوربیک اسید باعث بهبود معنی دار فراسنجه های تحرک، زنده مانی و یکپارچگی غشای پلاسمایی در مقایسه با گروه شاهد شد. درصد اسپرم های با مورفولوژی غیرطبیعی در رقیق کننده با 5/1 میلی گرم بر میلی لیتر آسکوربیک اسید، نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری یافت (05/0>P). میزان مالون دی آلدهید تولیدی در تیمار 5/1 میلی گرم بر میلی لیتر آسکوربیک اسید، کاهش نشان داد. میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و ظرفیت تام آنتی اکسیدانتی در سطوح یک و 5/1 میلی گرم بر میلی لیتر آسکوربیک اسید و مقدار آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در سطوح 5/0 و 5/1 میلی گرم بر میلی لیتر آسکوربیک بهبود معنی داری در مقایسه با گروه کنترل داشت. بطورکلی، بهترین نتایج در فراسنجه های مورد ارزیابی پس از انجماد-یخ گشایی در منی رقیق شده حاوی 5/1میلی گرم در میلی لیتر آسکوربیک اسید به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحه:
530
لینک کوتاه:
magiran.com/p1665953 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.