مقایسه میزان ریزنشت نانوکامپوزیت Flowable، کامپوزیت Flowable و سیلنت Conventional در فیشورسیلنت تراپی دندان های دائمی در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در سال های اخیر، مواد جدیدی از جمله نانوکامپوزیت ها به بازار معرفی شده اند که ادعا می شود از ویژگی های ممتازی مانند: زیبایی بالا، سایش کم، افزایش درصد فیلر و در نتیجه بهبود خواص مکانیکی برخوردار هستند. به علاوه این نوع کامپوزیت ها در شرایط خاص می توانند یون های فلوراید و یا کلسیم فسفات آمورف را برای رمینرالیزاسیون دندان آزاد نمایند. بنابراین در صورت دارابودن شرایطی از قبیل گیر و ریزنشت قابل قیاس با سیلنت های Conventional، می توان امید داشت این مواد در آینده جایگزین مناسبی برای سیلنت های رزینی Conventional باشند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه میزان ریزنشت سیلنت Conventional، کامپوزیت Flowable و نانوکامپوزیت Flowable در سیلنت تراپی دندان های دائمی بود.
روش تحقیق: در این مطالعه آزمایشگاهی، 42 دندان پرمولر اول ماگزیلاری سالم کشیده شده انسان، جمع آوری و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. دندان ها در آکریل مانت گردیدند. شیارهای اکلوزالی نمونه ها تمیز شدند و پس از انجام آناملوپلاستی، سطوح آماده سازی شده، با اسید فسفریک 36درصد اچ و پس از شست و شو به آرامی با پوآر هوا خشک شدند. عامل باندینگ، درون شیارها قرار گرفت و پس از نازک شدن با هوا پلیمریزه گردید. در گروه اول سیلنت Conventional، در گروه دوم کامپوزیت Flowable و در گروه سوم نانوکامپوزیت Flowable درون پیت و فیشورها قرار داده و کیور شد. پس از ترموسایکلینگ، نمونه ها به مدت 24 ساعت در محلول فوشین بازی 2% غوطه ور و سپس در جهت باکولینگوالی برش داده شدند و بررسی میزان ریزنشت توسط استریومیکروسکوپ صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری Mann-whitney U و Kruskal wallis مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
اگرچه در هر سه گروه سیلنت Conventional، کامپوزیت Flowable و نانوکامپوزیت Flowable، مقادیر اندکی از ریزنش مشاهده گردید، ولی بیشترین کد مربوط به کد صفر (عدم ریزنشت) بود. در مقایسه میزان ریزنشت سه گروه تفاوت آماری معنی داری گزارش نگردید (05/0P>).
نتیجه گیری
میزان ریزنشت سیلنت Conventional، کامپوزیت Flowable و نانوکامپوزیت Flowable در سیلنت تراپی دندان های دائمی در شرایط آزمایشگاهی مشابه بوده و تفاوت آماری معنی داری ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
298 -306
لینک کوتاه:
magiran.com/p1666135 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.