بررسی دستکاری کلیوی ماربوفلوکساسین در گوسفند لوهی (اوویس آریس) متعاقب یک دوز تجویز داخل وریدی

چکیده:
هدف از مطالعه حاضر بررسی کلیرنس کلیوی، دفع ادراری و مکانیسم دفعی زمینه ای ماربوفلوکساسین در گوسفند لوهی بود. برای این منظور، ماربوفلوکساسین به صورت داخل وریدی (IV) به صورت تک دوز بولوس (mg/kg 5/2 وزن بدن) به هشت راس گوسفند سالم نژاد لوهی تجویز شد. بعد از شروع آزمایش، نمونه های خون و ادرار در فواصل زمانی از پیش تعیین شده گرفته شد و غلظت های ماربوفلوکساسین در نمونه ها با کروماتوگرافی مایع فاز معکوس با کارایی بالا (RP-HPLC) با استفاده از شناساگر UV/Vis اندازه گیری شدند. مقادیر میانگین و انحراف معیار کراتینین در پلاسما و ادرار به ترتیب μg/ml 65/0 ± 37/15 و μg/ml 05/48 ± 7/246 بودند. میزان تصفیه گلومرولی ml/min/kg 22/0 ± 29/1 بود، در حالی که میزان جریان ادرار ml/min/kg 016/0 ± 084/0 مشاهده شد. کلیرنس کلیوی ماربوفلوکساسین در گوسفند لوهی، ml/min/kg 12/2 ± 45/9 بود. درصد دوز تجمعی دفع شده در 24 ساعت پس از تجویز دارو حداکثر بود. چنین نتیجه گیری شد که دستکاری کلیوی ماربوفلوکساسین در گوسفند لوهی شامل هر دو تصفیه گلومرولی و ترشح فعال توبولار بود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
49 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1666462 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!