مدل سازی ترسیب کربن آلی خاک در ارتباط با تنوع زیستی گیاهی در جنگل های طبیعی آمیخته راش

نویسنده:
چکیده:
جنگل های طبیعی آمیخته راش با غنی ترین تنوع زیستی گیاهی دارای ذخایر کلان کربن آلی در عمق های مختلف خاک می باشند. هدف تحقیق حاضر مدل سازی ترسیب کربن خاک در جنگل های مذکور برحسب شاخص های تنوع زیستی برای مدیریت بهینه تغییرات مخازن کربن خاک در رابطه با روند پایداری، حاصلخیزی، چرخه کربن و برنامه ریزی برای رویارویی با تغییرات آب و هوایی در سطح محلی یا منطقه ای می باشد. پس از انجام عملیات میدانی برای اندازه گیری و محاسبه شاخص های تنوع زیستی و فاکتور کربن خاک از تحلیل رگرسیون خطی ساده، رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون به روش تخمین منحنی برای فرآیند مدل سازی استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون مبتنی بر ضریب تبیین، اشتباه معیار تخمین و ضریب اطلاعات آکاییک (AIC) نشان داد تحلیل رگرسیون خطی ساده و چندگانه دارای دقت برآوردی قابل ملاحظه ای نبودند (74/151+= AICmin). برمبنای تحلیل مدل های غیرخطی، مدل منحنی (S) شامل غلبه گونه ای پوشش علفی به عنوان بهترین پیشگو با حداقل خطای تخمینی و حداکثر قطعیت (23/171-= AICmin) برای برآورد ذخایر کربن آلی خاک در جنگل مورد مطالعه محسوب شد. در ادامه مدل سازی نتایج نشان داد، مدل های تبدیلی چندگانه حاصل از تبدیل لگاریتم مدل های پایه با افزایش تعداد پارامتر اگرچه دارای اعتبار محاسباتی بودند (10>VIF) ولی دقت برآورد کمتری نسبت به مدل بهینه مذکور داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p1666860 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!