مدل سازی ترسیب کربن آلی خاک در ارتباط با تنوع زیستی گیاهی در جنگل های طبیعی آمیخته راش

نویسنده:
چکیده:
جنگل های طبیعی آمیخته راش با غنی ترین تنوع زیستی گیاهی دارای ذخایر کلان کربن آلی در عمق های مختلف خاک می باشند. هدف تحقیق حاضر مدل سازی ترسیب کربن خاک در جنگل های مذکور برحسب شاخص های تنوع زیستی برای مدیریت بهینه تغییرات مخازن کربن خاک در رابطه با روند پایداری، حاصلخیزی، چرخه کربن و برنامه ریزی برای رویارویی با تغییرات آب و هوایی در سطح محلی یا منطقه ای می باشد. پس از انجام عملیات میدانی برای اندازه گیری و محاسبه شاخص های تنوع زیستی و فاکتور کربن خاک از تحلیل رگرسیون خطی ساده، رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون به روش تخمین منحنی برای فرآیند مدل سازی استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون مبتنی بر ضریب تبیین، اشتباه معیار تخمین و ضریب اطلاعات آکاییک (AIC) نشان داد تحلیل رگرسیون خطی ساده و چندگانه دارای دقت برآوردی قابل ملاحظه ای نبودند (74/151+= AICmin). برمبنای تحلیل مدل های غیرخطی، مدل منحنی (S) شامل غلبه گونه ای پوشش علفی به عنوان بهترین پیشگو با حداقل خطای تخمینی و حداکثر قطعیت (23/171-= AICmin) برای برآورد ذخایر کربن آلی خاک در جنگل مورد مطالعه محسوب شد. در ادامه مدل سازی نتایج نشان داد، مدل های تبدیلی چندگانه حاصل از تبدیل لگاریتم مدل های پایه با افزایش تعداد پارامتر اگرچه دارای اعتبار محاسباتی بودند (10>VIF) ولی دقت برآورد کمتری نسبت به مدل بهینه مذکور داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p1666860 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!