تاثیر عوامل اقلیمی بر گسترش گونه Taverniera glabra در ایران با استفاده از روش های آماری چند متغیره

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر گسترش گونه Taverniera glabra در مراتع ایران، متغیرهای اقلیمی که از نظر اقلیم رویشی اهمیت داشتند، انتخاب و با استفاده از روش تحلیل عاملی، عوامل موثر بر پراکنش این گونه مورد بررسی قرار گرفت، سپس نقشه پراکنش فضایی تمام این عوامل در کل سطح ایران ترسیم گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که 9 عامل درجه حرارت، رطوبت نسبی، بارش زمستانه، بارش تابستانه، روزهای نیمه ابری، متوسط سرعت باد، تندر و روزهای برفی با مقدار ویژه بیش از یک به ترتیب 71/29، 32/22، 58/9، 52/7، 80/6، 22/6، 25/4، 69/3 و22/2 درصد و در مجموع 35/92 درصد از کل واریانس داده ها را توضیح می دهند. در نهایت عوامل اقلیمی درجه حرارت، رطوبت نسبی، متوسط سرعت باد و تندر از مهم ترین عوامل موثر بر پراکنش تیپ های گیاهی که در آنها گونه Taverniera glabra غالب هستند مشخص شد. عوامل درجه حرارت، بارش تابستانه، متوسط سرعت باد و تندر از عوامل اقلیمی موثر بر پراکنش تیپ های گیاهی که در آنها گونه فوق به صورت همراه حضور دارند به دست آمد. در پایان مشخص شد این عوامل باعث پراکنش این گونه در مناطق جنوب شرق ایران شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1666863 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!