بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید برنج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA)

چکیده:
این مطالعه با هدف ارزیابی چرخه حیات برای بوم نظام های تولید برنج براساس میانگین مصرف کود نیتروژن (کمتر از 190، 200-190، 210-200، 220-210 و بیشتر از 220 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) طی سال های 91-1378 انجام شد. ارزیابی چرخه حیات در چهار گام تعریف اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات، ارزیابی تاثیر چرخه حیات و تلفیق و تفسیر نتایج محاسبه گردید. واحد کارکردی معادل یک تن شلتوک درنظر گرفته شد. گروه های تاثیر شامل اسیدی شدن، یوتریفیکاسیون در بوم نظام های آبی و خشکی و گرمایش جهانی بودند. نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد شلتوک با 35/5 تن در هکتار برای سطح 200-190 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد. بیشترین پتانسیل یوتریفیکاسیون در محیط آبی برای سطح بیش از 220 کیلوگرم نیتروژن در هکتار برابر با 79/0 واحد معادل کیلوگرم فسفات (PO4) به ازای یک تن شلتوک مشاهده شد. دامنه شاخص زیست محیطی نظام های تولید برنج برابر با 22/0-14/0 EcoX به ازای یک تن شلتوک محاسبه شد و بالاترین اثرات زیست محیطی مربوط به گروه تاثیر یوتریفیکاسیون در محیط آبی (13/0 EcoX به ازای یک تن شلتوک) بود. بدین ترتیب، می توان از کود سبز، گونه های تثبیت کننده نیتروژن و خاکورزی کاهش یافته برای کاهش این اثرات زیست محیطی در نظام های تولید برنج بهره گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1666865 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!