بیوسنتز نانوذرات نقره و اثر کنترلی آن روی چند قارچ بیماری زای گیاهی

پیام:
چکیده:
روش های تولید زیستی نانوذرات به علت کاهش هزینه و زیست سازگار بودن آنها، نسبت به روش های دیگر اولویت دارند. در این پژوهش از عصاره میوه سیب به منظور سنتز نانوذرات نقره استفاده شده است و اثر کلوئید نانوذرات به وجود آمده روی کنترل قارچ های بیمارگر Fusarium brachygibbosum، Cytospora chrysosperma، Diaporthe phaseolorum بررسی شده است. به عصاره میوه سیب محلول 2 و 10 میلی مولار نیترات نقره در دمای اتاق افزوده شد و تغییر رنگ محلول از زرد کمرنگ به قهو های مایل به قرمز موید تولید نانوذرات نقره در نظر گرفته شد. تشکیل نانوذرات نقره با وجود پیک جذبی در طول موج 450 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتری اثبات شد. توزیع اندازه نانوذرات تولید شده و میانگین اندازه آنها توسط دستگاه تفرق دینامیکی نور (DLS) اندازه گیری شد. غلظت های مختلف کلوئید نانوذرات نقره به محیط PDA افزوده شد و قارچ های مورد آزمایش روی آن مایه زنی شدند. نتیجه نشان داد که نانوذرات به دست آمده در محیط کشت PDA روی رشد ریسه قارچ های Fusarium brachygibbosum، Cytospora chrysosperma، Diaporthe phaseolorum در غلظت ppm 10 اثر بازدارندگی کامل داشتند. سنتز سبز نانوذرات نقره با روش زیستی و بدون استفاده از مواد شیمیایی مضر و اثر بازدارندگی نانوذرات نقره روی سه قارچ مهم بیماری زای گیاهی از نتایج این تحقیق بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
153 تا 162
لینک کوتاه:
magiran.com/p1667421 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!