بررسی تاثیر قرق و چرای شدید بر تنوع و ترکیب گونه ای مراتع شهرستان فردوس (مطالعه موردی: ذخیرگاه ژنتیکی ترشیزوک و مراتع خادم آباد باغستان)

پیام:
چکیده:
یکی از اهداف بلندمدت مدیریت در اکوسیستم های طبیعی حفظ تنوع گونه ای می باشد. با توجه به اهمیت ارزیابی و پایش تنوع گونه ای در پی بردن به نحوه مدیریت اعمال شده، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر قرق و چرای شدید بر تنوع گونه ای ذخیرگاه ژنتیکی ترشیزوک و مراتع خادم آباد باغستان شهرستان فردوس می باشد. در منطقه معرف هر رویشگاه 4 ترانسکت 100 متری مستقر و نمونه برداری در امتداد ترانسکت و در پلات های یک متر مربعی بصورت تصادفی- سیستماتیک انجام شد. اولین پلات یک مترمربعی به صورت تصادفی و سایر پلات ها با فاصله 20 متر از یکدیگر و در نهایت نمونه برداری در امتداد 4 ترانسکت و در 20 پلات یک مترمربعی صورت پذیرفت. در تمامی پلات ها تراکم و درصد پوشش تمامی گونه های موجود، اندازه گیری شد. با غنای گونه-ای، شاخص های یکنواختی و غالبیت گونه ای محاسبه شد. همچنین برای بررسی معنی داری و عدم معنی داری شاخص یکنواختی شانون-وینر از آزمون T-student استفاده شد. غنای گونه ای در ذخیرگاه ژنتیکی ترشیزوک 20 گونه و در مراتع خادم آباد باغستان 10 گونه برآورد گردید. نتایج نشان داد که شاخص شانون-وینر تنوع گونه ای در ذخیرگاه حفاظت شده ژنتیکی ترشیزوک 3/704 و در مراتع خادم آباد باغستان 1/928 و دارای اختلاف معنی دار می باشد (0.005>P). قرق و حفاظت باعث افزایش تنوع گونه ای و در نتیجه، حضور متعادل و زیاد گونه ها با دامنه های اکولوژیک متغیر، از پایداری اکولوژیکی بیشتری در مقابل عرصه تحت چرا برخوردار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1667500 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!