مطالعه تنوع زیستی رستنی های پارک جنگلی بناب شهرستان ارسنجان (استان فارس)

پیام:
چکیده:
پارک جنگلی بناب که از سال های متمادی به دلیل چرای بی رویه و وقوع خشکسالی در معرض تخریب شدید و نابودی قرار گرفته است؛ بدین منظور بررسی مقدماتی فلور منطقه پارک جنگلی بناب ارسنجان مورد بررسی قرار گرفته و ترکیب گونه ای و گونه های بومزاد مشخص شده و در نهایت شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه های شناسایی شده معرفی گردید. مطالعه حاضر نشان داد که تعداد 100 گونه گیاهی متعلق به 28 تیره و 79 جنس در منطقه مطالعه شده وجود دارد. از مهمترین تیره های گیاهی منطقه می توان به ترتیب به تیره های کاسنی (Asteraceae) با 26 گونه، بقولات (Fabaceae) و نعناعیان (Lamiaceae) هر یک با 10 گونه و گندمیان (Poaceae) با 8 گونه اشاره کرد. همچنین از بزرگترین جنس های گیاهی منطقه می توان به ترتیب به جنس .Astragalus L با 5 گونه و جنس های .Achillea L و .Senecio L هر کدام با 3 گونه اشاره کرد. از نظر شکل زیستی، 41 درصد گونه ها تروفیت، 27 درصد همی کریپتوفیت، 19 درصد کامفیت، 8 درصد فانروفیت و 5 درصد ژئوفیت هستند. بررسی پراکنش جغرافیایی گونه ها نشان داد که به ترتیب عناصر متعلق به ناحیه ایرانی- تورانی (54 درصد)، عناصر مشترک نواحی ایرانی- تورانی، اروپا- سیبری (16 درصد)، عناصر مشترک چند منطقه ای (10 درصد)، عناصر مشترک نواحی ایرانی- تورانی و اروپا- سیبری و صحرا- سندی (7 درصد)، عناصر مشترک نواحی ایرانی- تورانی و صحرا- سندی (6 درصد)، عناصر مشترک نواحی ایرانی- تورانی، اروپا- سیبری و مدیترانه ای (5 درصد)، عناصر مشترک نواحی ایرانی-تورانی، صحرا-سندی و مدیترانه ای (1 درصد) و عناصر مشترک نواحی ایرانی-تورانی و مدیترانه ای (1 درصد) در منطقه مورد مطالعه بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1667506 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!