بررسی اثر عوامل خاکی و پستی و بلندی بر تغییرات تنوع گونه ای (مطالعه موردی: مرتع ییلاقی سبزکشه در حوزه آبخیز محمدآباد کتول، استان گلستان)

پیام:
چکیده:
لازمه شناخت و درک مناسب از روابط بین عناصر بوم شناختی و اصول مدیریت صحیح مرتع، مطالعه تنوع گونه های گیاهی است. وجود تنوع گونه ای گیاهی بالاتر در یک اکوسیستم مرتعی نشان دهنده وجود شرایط محیطی مساعد جهت استقرار گونه های متعدد و در نتیجه پایداری جوامع گیاهی آن اکوسیستم هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی مهمترین عوامل موثر بر تغییرات تنوع گونه ای در مرتع ییلاقی سبزکشه واقع در استان گلستان است. در قدم اول، اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی و خاک به ترتیب با روش های تصادفی-سیستماتیک و زیگزاگی در نقاط معرف و تیپیک منطقه ثبت گردید. بعد از جمع آوری اطلاعات، برای تعیین تنوع گونه ای، یکنواختی و غنا به ترتیب از شاخص های شانون واینر، پایلو و شمارش تعداد گونه در واحد سطح در محیط نرم افزار PAST بهره گیری شد. سپس با استفاده از نرم افزار PC-ORD 5، گروه های عمده بوم-شناختی و موثرترین عوامل خاکی و پستی و بلندی بر تغییرات تنوع گونه ای گروه های اکولوژیک به ترتیب با به کارگیری آنالیزهای خوشه بندی و رج بندی (تجزیه مولفه های اصلی) تعیین شد. نتایج نشان داد که شاخصهای تنوع گونه ای، غنا و یکنواختی اطلاعات ارزشمندی را در ارتباط با پاسخ پوشش گیاهی به تغییرات محیطی ارائه می دهد. به طوری که پارامترهای ارتفاع از سطح دریا، اسیدیته، نیتروژن، فسفر و رس خاک بیشترین نقش را در تغییرات تنوع گونه ای گروه های اکولوژیک منطقه دارند. همچنین الگوی توزیع گونه ها در منطقه مورد مطالعه با توجه به مدل رتبه-فراوانی نشان داد که گونه های گیاهی منطقه مورد مطالعه با مدل توزیع لوگ نرمال مطابقت دارد و نسبتا در شرایط به دور از استرس قرار دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1667521 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.