ارزیابی اثر جهت دامنه و شدت چرا بر شاخص های تنوع گونه ای با استفاده از پلات چندمقیاسی C در زیست بوم های مرتعی کرسنک شهرکرد

پیام:
چکیده:
با توجه به نیاز مدیریت به ارزیابی سریع تنوع گونه ای؛ سهولت کاربرد روش های مناسب اندازه گیری تنوع از اهمیت زیادی برخوردار است. به این منظور از پلات چند مقیاسی C برای اندازه گیری تنوع گونه ای استفاده شد. این پلات برای اولین بار در ایران برای اندازه گیری تنوع گونه ای به کار می رود. دو دامنه غربی و شرقی با دو شدت چرای سبک و متوسط در مرتع کرسنک شهرکرد انتخاب گردید. چهار موقعیت تیمار سبک-شرقی، متوسط-شرقی، سبک-غربی و متوسط- غربی به عنوان تیمار تعیین شدند. در هر موقعیت سه پلات 100 مترمربعی C به فواصل 200 متر به صورت تصادفی- سیستماتیک استقرار یافت. پس از جمع آوری داده های پوشش شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی گونه ای با استفاده از نرم افزار Past بدست آمد. مقایسه شاخص های تنوع گیاهی با استفاده از آزمون تجزیه واریانس در SPSS و رسم نمودارها با استفاده از Excel صورت گرفت. نتایج نشان داد در هر چهار موقعیت؛ شاخص های غنا در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار دارند. شاخص های تنوع و یکنواختی در موقعیت های مختلف اختلاف معنی دار نداشتند، با این وجود اعداد شاخص ها در شدت چرای متوسط- دامنه شرقی و غربی بیشتر بودند. افزایش اعداد شاخص در شدت چرای متوسط-دامنه غربی را می توان به دلیل حضور گونه های مهاجم غیرخوشخوراک و گونه های یکساله دانست. در شدت چرای متوسط- دامنه شرقی شرایط رطوبتی مناسب و احتمال حضور گونه های جدید در افزایش اعداد شاخص موثر می باشد. علاوه بر این، منحنی سطح-گونه تنوع گونه ای را به خوبی نشان داده است. به عنوان نتیجه گیری کلی می توان گفت استفاده از پلات های چندمقیاسی همچون پلات C می تواند برآورد خوبی از تنوع گونه ای در موقعیت های مختلف ارائه دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1667555 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!