بررسی و مقایسه پوشش گیاهی برحسب گرادیان ارتفاع در دو ناحیه رویشی استپی معتدل و استپی سرد در شمال شرق استان گلستان

پیام:
چکیده:
بررسی اصولی و علمی پراکنش گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی می تواند به معرفی رویشگاه های طبیعی برحسب تغییرات ارتفاع از سطح دریا منجر گردد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی الگوی پراکنش گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی واقع در منطقه شرقی استان گلستان در ناحیه استپی معتدل از مراتع مراوه تپه تا مراتع استپی سرد در محدوده مراتع دره اوشه و قینر تکل کوه است. در این تحقیق، حضور گونه های گیاهی بر روی 20 ترانسکت 100 متری و نقاط نمونه برداری (10 نقطه)، در امتداد گرادیان بین 90 تا 1476 متر ارتفاع از سطح دریا و با تغییرات 200 متری ارتفاع از سطح دریا، ثبت شد. با استفاده از آنالیز TWINSPA توسط نرم افزار PC-ORD 5 بر اساس تشابه و عدم تشابه گونه های گیاهی در داخل ترانسکت های نمونه برداری شده، گروه بندی شدند. جهت بررسی ارتباط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی (ارتفاع از سطح دریا، بارندگی و شیب) از آنالیز تجزیه موءلفه های اصلی (PCA) استفاده شد. نتایج نشان داد که چهار گروه گیاهی با تیپ های گراس یک ساله، گراس یکساله - درمنه دشتی، گراس چندساله - درمنه دشتی و درمنه دشتی قابل تفکیک هستند. عامل محیطی ارتفاع از سطح دریا در تفکیک و پراکنش گروه گونه ها تاثیر به سزایی دارد. به طوری که یک یا چند گونه گیاهی، معرف خصوصیات اکولوژیکی خاص آن دامنه ارتفاعی می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1667573 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!