بررسی اثرات متقابل توپوگرافی و فشار چرا بر تغییرات فرم های رویشی، وضعیت و گرایش مرتع (مطالعه موردی: مراتع وزوار گلوگاه)

پیام:
چکیده:
با توجه به اهمیت شناخت روابط پوشش گیاهی با عوامل محیطی در مدیریت مراتع، تحقیق حاضر به بررسی اثر عوامل توپوگرافی و فشار چرا بر برخی خصوصیات گیاهی و مرتعی در مراتع وزوار گلوگاه پرداخته است. به این منظور، با استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی، لایه های اطلاعاتی شیب، جهت، ارتفاع و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه تهیه شد و سپس با همپوشانی آن ها، واحدهای همگن ژئومورفولوژیک استخراج گردید. جهت نمونه برداری، واحدهایی با خصوصیات ارتفاعی و سنگ شناسی ثابت و با کلاس های شیب و جهت متفاوت انتخاب گردید. در هر یک از واحدهای کاری، مناطق تحت چرای متعادل و سنگین مشخص گردیده، با استفاده از 30 پلات یک متر مربعی به صورت تصادفی از آنها نمونه برداری شد. در هر پلات، خصوصیات گیاهی و توپوگرافی ثبت گردید. در نهایت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از آنالیز واریانس ساده و مقایسات میانگین ها با آزمون دانکن در نرم افزار SAS 9.1 صورت گرفت. نتایج نشان داد که گراس ها نسبت به چرا و پهن برگان علفی و گیاهان چوبی نسبت به توپوگرافی واکنش شدیدتری داشته اند و به طور کلی اثر چرای سنگین بر پوشش گیاهی در کلیه شرایط توپوگرافی تقریبا به طور یکسان بروز نموده است. از طرف دیگر شیب و جهت به صورت عوامل محدودکننده چرا عمل نموده، اثر مشخص تری بر وضعیت و گرایش مرتع داشته اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1667577 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!