لوله گذاری مشکل و پیامد آن در بیماران اینتوبه شده در بخش مراقبت های ویژه

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
لوله گذاری داخل تراشه ای به طور شایع در بخش مراقبت های ویژه انجام می شود. گایدلاین های بین المللی زیادی برای مدیریت لوله گذاری های دشوار در دسترس هستو متخصصین مراقبت های ویژه هر مورد لوله گذاری در شرایط ICU را بالقوه دشوار تلقی می کنند که با عوارض زیادی همراه خواهد بود.
مواد و روش کار
پس از تصویب طرح در کمیته اخلاق، این مطالعه توصیفی تحلیلی در یک بازه زمانی 2 ساله (94-1393) در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام ارومیه انجام شد. مشخصات دموگرافیک (سن، جنس)، بیماری زمینه ای عامل بستری، میانگین طول مدت لوله گذاری و تهویه مکانیکی، میانگین طول مدت بستری در بخش مراقبت های ویژه و بیمارستان، فراوانی لوله گذاری مشکل، داروهای مصرفی جهت لوله گذاری، مرگ ومیر بیماران از پرونده های بیماران استخراج و وارد فرم چک لیست شدند و پس از اتمام مطالعه موردبررسی آماری قرار گرفتند. از نرم افزار آماری SPSS20 جهت این کار استفاده شد.
یافته ها
میانگین طول مدت لوله گذاری 4.71 ± 14.56 روز، تهویه مکانیکی 5.54 ± 13.24 روز و بستری در بخش مراقبت های ویژه 10.16 ± 18.11 روز و بستری در بیمارستان 13.09 ± 21.04 روز بود. فراوانی لوله گذاری مشکل 9.31 درصد مورد بود. میانگین دفعات تلاش جهت لوله گذاری 1.31 بار لارنگوسکوپی و مرگ ومیر 35.17 درصد بود. بین متوسط طول مدت لوله گذاری، تهویه مکانیکی، بستری در بخش مراقبت های ویژه و بیمارستان بین دو گروه دارای مشکل و بدون مشکل در لوله گذاری تفاوت معنی داری آماری وجود داشت (P<0.05).
بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر مانند مطالعات قبلی نشان داد که لوله گذاری مشکل در بخش مراقبت های ویژه تاثیر منفی بر پیامد بیماران دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1082 -1087
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668387 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.