اهمیت شکستگی پاتولوژیک و نوع درمان جراحی در پیش آگهی استئوسارکوما یک مطالعه بالینی گذشته نگر

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
استئوسارکوم یکی از شایع ترین تومورهای بدخیم استخوان می باشد. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر شکستگی پاتولوژیک و درمان های جراحی بکار رفته در استئوسارکوم اندام، روی پیش آگهی بیماران می باشد.
مواد و روش کار
در این مطالعه گذشته نگر، 106 بیمار مبتلا به استئوسارکوم اندام که از اردیبهشت 1380 لغایت شهریور 1391 در سه بیمارستان تهران تحت درمان قرار گرفته بودند ارزیابی شدند. بیماران به گروه های «با» و «بدون» شکستگی پاتولوژیک تقسیم شدند. میزان بقا، عود موضعی و متاستاز دوردست بین این گروه ها مقایسه شدند. در بیماران با شکستگی پاتولوژیک میزان بقا بر اساس نوع جراحی (قطع اندام یا حفظ اندام) مقایسه صورت گرفت. مقایسه بین دو گروه با استفاده از Chi-square و Independent sample T-test صورت گرفت. میزان بقا با روش Kaplan-meier تعیین شد. درصورتی که P-value کم تر از 05/0 بود اختلاف معنی دار محسوب شد.
یافته ها
از 106 بیمار موردمطالعه، 57 نفر بدون شکستگی پاتولوژیک و 49 نفر با شکستگی بودند. درنهایت تفاوت معنی داری بین دو گروه ازنظر میزان بقا (36/0=p)، عود موضعی (91/0=p) و متاستاز دور دست (73/0=p) وجود نداشت. در بیماران با شکستگی پاتولوژیک تفاوت معنی داری بین بیماران بر اساس نوع جراحی انجام شده وجود نداشت (85/0=P)
بحث و نتیجه گیری
بروز شکستگی پاتولوژیک در استئوسارکوم اندام یک فاکتور تضعیف کننده پیش آگهی نیست و در بیماران مبتلا به شکستگی پاتولوژیک با اطمینان از عدم کاهش میزان بقا می توان روش های جراحی با حفظ اندام را انجام داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1068 -1073
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668389 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.