تاثیر تمرین هوازی بر سروتونین و تریپتوفان هیدروکسیلاز قشر پیش پیشانی موش های دیابتی نوع 2

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
دیابت ملیتوس بیماری خود مراقبتی است و یکی از مشکلات شایع آن افسردگی می باشد. یکی از عوامل ایجاد افسردگی تخلیه سروتونین است. آنزیم تریپتوفان هیدروکسیلاز نیز به عنوان آنزیم محدودکننده در ساخت سروتونین مغزی شناخته می شود. همچنین تمرینات هوازی مزایای ثابت شده ای در درمان و کاهش عوارض بیماری های مزمن ازجمله دیابت دارند. در این تحقیق قصد داریم تا تاثیر تمرین هوازی بر سروتونین و تریپتوفان هیدروکسیلاز ناحیه قشر پیش پیشانی موش های دیابتی نوع 2 را بررسی نماییم.
مواد و روش کار
تحقیق حاضر از نوع تجربی و طرح پس آزمون می باشد. 30 سر موش صحرایی به طور تصادفی به 3 گروه 1-کنترل سالم 2-کنترل دیابتی 3- تمرین دیابتی تقسیم بندی شدند. گروه های 2 و 3 برای دیابتی شدن دو هفته پس از غذای پرچرب با تزریق درون صفاقی، استرپتوزوتوسین (mg/kg37) دریافت کردند. گروه تمرین دیابتی 5 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته بر روی نوار گردان با مدت و شدتی که در هفته های پایانی به ترتیب به min/d 55 و m/min 26 می رسید، دویدند. 24 ساعت بعد از آخرین تمرین نمونه خونی و بافت قشر پیش پیشانی موش ها در همه گروه ها استخراج شد و غلظت سروتونین (μg/g) آن به روش الایزا و غلظت تریپتوفان هیدروکسیلاز آن به روش وسترن بلاتینگ از نمونه بافتی قشر پیش پیشانی اندازه گیری شد. برای بررسی تفاوت های بین گروهی از طرح آزمون آنالیز واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری کم تر از 05/0 استفاده شد.
یافته ها
آنالیز آماری نشان داد که میزان سروتونین قش پیش پیشانی در گروه کنترل دیابتی به طور معنی داری کم تر از گروه کنترل سالم (001/0=P) و تمرین دیابتی (009/0=P) بود و میانگین سروتونین در گروه کنترل سالم با گروه تمرین دیابتی تفاوت معنی داری نداشت. در نتایج تریپتوفان هیدروکسیلاز قشر پیش پیشانی، میانگین دو گروه دیابتی به طور معنی داری کم تر از گروه کنترل سالم بود (000/0=P). همچنین نتایج نشان داد که میزان تریپتوفان هیدروکسیلاز در گروه تمرین دیابتی به طور معنی دار بیشتر از گروه کنترل دیابتی بود (000/0=P).
بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه دیابت باعث کاهش سروتونین در قشر پیش پیشانی شد. برخی مطالعات نشان می دهند که التهاب در دیابت نوع 2 باعث افزایش سایتوکاین های IL-6 و TNF-α می شود و این سایتوکاین ها با افزایش فعالیت آنزیم ایندول آمین 2 و 3 دی اکسیژناز در مغز باعث تغییر مسیر سوخت وساز تریپتوفان و کاهش تولید سروتونین در مغز می شود. تمرین هوازی می تواند با کاهش التهاب سیستمیک و بافتی باعث افزایش سروتونین مغزی شود. همچنین کاهش آنزیم تریپتوفان هیدروکسیلاز در اثر دیابت می تواند ازجمله عوامل موثر بر کاهش سروتونین قشرپیش پیشانی باشد. افزایش آنزیم تریپتوفان هیدروکسیلاز در اثر تمرین هوازی نیز احتمالا بر افزایش سروتونین قشر پیش پیشانی تاثیر داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1058 -1067
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668390 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.