فراوانی کلونیزاسیون بینی استاف طلایی مقاوم به متی سیلین در کودکان سالم زیر 14 سال مدارس شهر ارومیه

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
کلونیزاسیون بینی با ارگانیسم استافیلوکک ائوروس مقاوم به متی سیلین به عنوان یک ریسک فاکتور مهم در ابتلا به عفونت های خطرناک شناخته شده است.
مواد و روش کار
مطالعه حاضر جهت بررسی میزان شیوع کلونیزاسیون بینی با استافیلوکک مقاوم به متی سیلین در بین کودکان زیر 14 سال در سنین مدرسه و قبل از مدرسه در شهر ارومیه انجام شد. نمونه ها جهت کشت از 400 کودک گرفته شده و کشت و آنتتی بیوگرام با دیسک اگزاسیلین در بیمارستان شهید مطهری ارومیه انجام شد.
یافته ها
از میان 400 نمونه گرفته شده 81 مورد کلونیزاسیون با استافیلوکک گزارش شد که در 12 نمونه مقاوم به متی سیلین بودند کلونیزاسیون در جنس دختر کمی بالاتر از جنس مذکر بود که با در نظر گرفتن p valve بالاتر از 1 از جهت آماری قابل توجه نمی باشد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که کلونیزاسیون با ارگانیسم استافیلوکک مقاوم به متی سیلین در بین کودکان سالم در این منطقه وجود دارد. خوشبختانه شیوع این کلونیزاسیون در مقایسه با نتایج مطالعه سایر مناطق بالاتر نمی باشد که البته توجه در جهت جلوگیری از انتقال این نوع از ارگانیسم ضروری می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1041 -1047
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668392 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.