بررسی نتایج طرح تکریم ارباب رجوع همگام با طرح تحول سلامت در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری سال 94

چکیده:
سابقه و هدف
یکی از شاخص های سنجش کار آمدی و پیشرفت در بخش بهداشت و درمان رضایت ارباب رجوع از خدمات بیمارستان ها است که برای ارتقای آن، طرح تکریم ارباب رجوع پیشنهاد شده است. با توجه به اهمیت مشتری مداری در جهان امروز، درصدد برآمدیم تا میزان اجرای آن را در در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری همگام با اجرای طرح تحول سلامت در بخش های بستری در سال 1394 بررسی نماییم.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به روش مقطعی انجام گرفته و جامعه هدف آن، بیمارستان امام خمینی (ره) ساری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران ارسال شده است و روایی آن توسط پژوهشگران نیز با آلفا کرونباخ نیز انجام و مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش 2800نفر و نمونه 328 نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها با شاخص گرایش مرکزی (میانگین، فراوانی و درصد) با استفاده از نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در بخش خدمات بیمارستانی در مجموع رضایتمندی 83/43 درصد (005/0p<)، در بخش خدمات پرستاری 46/53 درصد و در بخش پزشکی 15/68 درصد رضایت کامل وجود دارد.
استنتاج: اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران، همگام با اجرای طرح تحول سلامت با موفقیت همراه بوده است. با استقرار برنامه تحول در نظام ارتقاء سلامت، اجرای کامل طرح هتلینگ بیمارستانی به عنوان موارد مهم در طرح تکریم ارباب رجوع و ایجاد نظارت و بازرسی مداوم و منظم برای بیمارستان شاهد توفیق در اجرای این طرح خواهیم بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
118 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668464 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.