ارزیابی روش «جلب و شکار» با تله های جلب کننده در کنترل مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae

چکیده:
مگس زیتون، Bactrocera oleae Rossi از آفات مهم زیتون در ایران است. روش های مختلفی برای کنترل این آفت به کار گرفته می شود که عبارتند از کاربرد تله های مختلف همراه با مواد جلب کننده یا فرومون های جنسی، سم پاشی با طعمه مسموم (Bait spray) به صورت لکه ای روی تنه یا بخشی از تاج درخت و یا کل باغ. در این تحقیق کارایی روش «جلب و شکار» با استفاده از تله های مگنت ال در مقایسه با سایر تله های جلب کننده غذایی در منطقه بررسی و نتایج از دو روش بررسی میزان شکار تله ها و تاثیر در کاهش آلودگی و همچنین میزان کاهش آلودگی باغ با استفاده از این روش نسبت به باغ شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین آلودگی میوه ها در روش« جلب و شکار»با استفاده از تله مگنت ال®دارای اختلاف معنی دار با سایر تله ها نیست و میانگین تعداد حشرات جلب شده مگس زیتون به تله های زرد حاوی بیکربنات آمونیوم، تله های زرد، تله مگنت ال® و تله بطری به ترتیب 454/0 ±1، 423/0 ±1، 315/0± 1 و 435/0 ±75/0 بود. در بررسی میزان آلودگی میوه های زیتون در باغ آزمایشی تحت پوشش کامل تله مگنت ال® آلودگی میوه ها 5/3 درصد بود، ولی در قطعه شاهد که از هیچ گونه تله ای استفاده نشده بود، آلودگی میوه ها تا پایان مهرماه 7/6 درصد بود که کارایی مناسب تله مگنت ال®را نشان داد و می توان از این روش به عنوان یکی از روش های کنترل مگس میوه زیتون استفاده کرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668490 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!