ارزیابی اثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های ارقام تتراپلوئید و توده های بومی پنبه

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های ارقام تتراپلوئید و توده های بومی پنبه، تحقیقی در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه ای در موسسه تحقیقات پنبه کشور به اجرا در آمد. مطالعه در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو عامل تنش خشکی و رقم با چهار تکرار انجام پذیرفت و صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ارتفاع، وزن های تر و خشک اندام های مختلف گیاهچه و میزان کلروفیل برگ ها اندازه گیری شد. جهت اعمال تنش خشکی در شرایط جوانه زنی از چهار پتانسیل اسمزی با سطوح صفر، 4/0-، 8/0- و 6/1- مگاپاسکال (با استفاده از ماده دی- مانیتول) استفاده و سه سطح بدون تنش، تنش متوسط و تنش شدید خشکی (به ترتیب 75، 15 و 5 درصد مقدار نسبی محتوی آب خاک) در مطالعه گلخانه ای پس از 35 روز پس از کاشت در نظر گرفته شد. ارقام تتراپلوئیدعبارت بودند از ساحل، سپید، شایان و ژنوتیپ تابلادیلا و بومی هاشم آباد و بومی کاشمر (بعنوان توده های بومی و دیپلوئید). نتایج آزمون جوانه زنی نشان داد که بطور معنی داری تتراپلوئیدها دارای مقادیر بالاتری از درصد جوانه زنی در روز چهارم، درصد جوانه زنی کل و سرعت جوانه زنی نسبت به دیپلوئیدها بودند. در مطالعه گلخانه ای وجود تنش خشکی باعث کاهش معنی دار وزن تر برگ گردید. ارتفاع بوته ها و کلروفیل کل برگ تحت تاثیر یکسان سطوح اول و دوم تنش خشکی قرار گرفته اند اما بالاترین مقدار کلروفیل تحت شرایط تنش خشکی شدید حاصل گردید. بالاترین میزان رشد در میانگین سطوح تنش را رقم ژنوتیپ تابلادیلا نسبت به سایر ارقام دارا بود. از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که جوانه زنی در بالاتر از 8/0- مگاپاسکال پتانسیل اسمزی خاک در این ارقام موفق آمیز نخواهد بود و در شرایطی که تنش خشکی شدید در آغاز فصل رشد پنبه بعد از استقرار پیش بینی می گردد از رقم ژنوتیپ تابلادیلا استفاده گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668953 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!