بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت موسیقایی (با تاکید بر هنرجویان موسیقی شهر شیراز)

نویسنده:
چکیده:
یکی از گونه های متنوع معرفت، قضاوت افراد درباره ی موسیقی است. از این رو، بررسی جامعه شناختی قضاوت موسیقایی را می توان در حوزه ی جامعه شناسی معرفت طبقه بندی کرد. بدین ترتیب، این موضوع که قضاوت موسیقایی تا چه اندازه تحت تاثیر روندهای اجتماعی موجود در جامعه است، بررسی می شود. در پژوهش حاضر، پژوهشگر رابطه ی قضاوت موسیقی با ویژگی های اقتصادی و فرهنگی جامعه ی شیراز را بررسی کرده است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و در آموزشگاه های موسیقی شهر شیراز گردآوری شده است. شیوه ی
گردآوری داده ها، نمونه گیری منظم در بین آموزشگاه ها و نمونه گیری اتفاقی در داخل آموزشگاه ها بوده است. جمعیت مورد مطالعه 2000 نفر برآورد و با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر برای نمونه انتخاب شدند. چارچوب نظری پژوهش نظریه های بوردیو (1968، 1977، 1984) است. نتایج پژوهش، که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده اند، بیانگر رابطه ی مثبت و معنی دار سرمایه ی فرهنگی افراد با قضاوت موسیقایی سبکی آن ها؛ سرمایه ی فرهنگی خانواده ی افراد با قضاوت موسیقایی محتوایی آن ها؛ و سرمایه ی اقتصادی افراد با قضاوت محتوایی آن ها است. این در حالی است که رابطه ی میان سرمایه ی فرهنگی افراد و قضاوت موسیقایی محتوایی آن ها؛ رابطه ی سرمایه ی فرهنگی خانواده ی افراد و قضاوت موسیقایی سبکی آن ها؛ و رابطه ی سرمایه ی اقتصادی افراد و قضاوت سبکی آن ها، منفی و معنی دار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1669133 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.