بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر در ایران (از دیدگاه اعضای هیئت علمی هنرهای نمایشی)

نویسنده:
چکیده:
آموزش های دانشگاهی بالاترین سطح آموزشی هر کشور قلمداد می شوند و دانشگاه ها بر اساس سطح پیشرفت و نیازهای جامعه ماموریت هایی مانند آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی را بر عهده دارند. کیفیت آموزش دانشگاهی، کیفیت فرایند آموزش و یادگیری، کیفیت مهارت و آموخته های دانش آموختگان در آموزش عالی سازماندهی می شوند. تعلیم و تربیت نیروی انسانی هنرمند، پژوهشگر، ماهر و کارآفرین در هنر، گسترش آموزش عالی هنر متناسب با نیازهای جامعه، دانش افزایی و توانمندسازی نیروی انسانی از اهداف عمده ی آموزش عالی هنرند. امروزه کیفیت ساختار نظام آموزش عالی هنر و برنامه ریزی آن مطلوب نیست. شناسایی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت این عرصه ی آموزشی، هدف اصلی پژوهش حاضر است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 140 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما بوده و 103 پرسشنامه تکمیل و ارسال شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای که پژوهشگر طراحی کرده است، استفاده شده است. برای روایی محتوایی از قضاوت اساتید خبره ی هنر استفاده شد و محاسبه ی میزان پایایی با استفاده از آلفای کرون باخ، معادل 91 درصد، انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی میانگین فریدمن) انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهند که به ترتیب عوامل آموزشی، انسانی، محیطی و ساختار نظام آموزشی در ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر موثرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1669140 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.