مقایسه تاثیر آموزش گروهی و الکترونیکی بر خودپنداره نوجوانان دیابتی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
شکل گیری خودپنداره ی مثبت در دوران نوجوانی می تواند تاثیر بسزایی در روند رشد و تکامل نوجوان داشته باشد. بیماری دیابت می تواند یک خطر جدی در ارتباط با خودپنداری نوجوان باشد. این مطالعه با هدف «تعیین و مقایسه ی تاثیر آموزش گروهی و الکترونیکی بر خودپنداره ی نوجوانان دیابتی» انجام شد.
روش بررسی
مطالعه ی حاضر کارآزمایی بالینی بوده که 80 نفر از نوجوانان 19 -11سال مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران در سال 1391 به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (40= n) و تجربه (40n =) تخصیص داده شدند. محتوای آموزشی در هر دو گروه یکسان بود. در گروه کنترل سه جلسه ی 4 ساعته و در گروه تجربه محتوای آموزشی از طریق لوح فشرده توسط پژوهشگر آموزش داده شد. سپس نمره ی خودپنداره ی آنها با کمک پرسشنامه ی 80 سوالیPiers-Harris قبل و چهار هفته بعد از مداخله سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 و از آزمون های تی تست، مجذور کای و تی زوجی استفاده شد.
یافته ها
میانگین سنی نوجوانان در گروه تجربه 62/2 ± 87/15 و در گروه کنترل 51/2 ±85/15 بود. اختلاف آماری معنی داری بین خودپنداری دو گروه قبل از مداخله وجود نداشت درحالیکه اختلاف آماری معنی داری بین نمره ی آزمون خود پنداری Piers-Harris در دو گروه کنترل و تجربه پس از مداخله وجود داشت (05/0< P).
نتیجه گیری کلی: براساس یافته های پژوهش، میانگین نمره خودپنداره نوجوانان از طریق آموزش الکترونیکی لوح فشرده بیشتر بوده است. آموزش از طریق لوح فشرده این امکان را برای نوجوان فراهم می آورد که بارها و بارها متن آموزشی را هر زمان که تمایل دارد، مشاهده کند و بنابراین می تواند در آموزش خودمراقبتی و متعاقبا تقویت خودپنداره، به نوجوانان کمک کند. توصیه می شود از این روش در آموزش و تقویت خودپنداره ی نوجوانان دیابتی استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1669626 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.