عوامل مرتبط با پیش بینی پذیرش سیستم های یکپارچه سلامت الکترونیک توسط پزشکان استان های فارس و بوشهر

چکیده:
مقدمه
ساختار بهداشت و درمان در کشورهای در حال توسعه، ضرورت گسترش سیستم های یکپارچه فن آوری اطلاعات در حوزه پزشکی را ایجاب می نماید، اما پذیرش پزشکان جهت استقرار سیستم های سلامت الکترونیک، مانع اصلی مهمی در چنین کشورهایی به شمار می رود. از این رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین مدل توسعه یافته عوامل مرتبط با پذیرش سیستم های یکپارچه سلامت الکترونیک در مورد پزشکان ایرانی انجام شد.
روش بررسی
این پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را پزشکان شاغل دو استان فارس و بوشهر تشکیل داد. نمونه های مطالعه 310 نفر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایمرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه مقیاس رواج فن آوری اطلاعات در بهداشت و درمان را تکمیل نمودند. به منظور تعیین مدل پژوهش، از روش تحلیل مسیر بر مبنای رگرسیون چندگانه استفاده گردید.
یافته ها
قصد رفتاری استفاده از سیستم های یکپارچه سلامت الکترونیک به طور معنی داری تحت تاثیر دو عامل سهولت و سودمندی درک شده قرار داشت. همچنین، ضرایب بتا برای مسیرهای مطرح شده در مدل معنی دار بود و شاخص های مختلف نیز برازش مناسب مدل را با داده ها نشان داد.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج مطالعه حاضر، می توان به برنامه ریزان پیشنهاد نمود که به منظور فرهنگ سازی مناسب برای استقرار سیستم های یکپارچه سلامت الکترونیک، شش عامل ذکر شده در پژوهش را که با پذیرش این سیستم ها مرتبط می باشد، مورد توجه قرار دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
405 -411
لینک کوتاه:
magiran.com/p1669881 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.