بررسی رابطه افسردگی با حمایت اجتماعی در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1394

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
افسردگی عامل مهم کاهش تبعیت بیماران از درمان است و سلامت آنان را به مخاطره می اندازد . حمایت اجتماعی در دسترس شخص، هم در آسیب پذیری و هم در توان مقابله وی، نقش دارد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه افسردگی با حمایت اجتماعی در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های اموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.
روش بررسی
در این پژوهش توصیفی - همبستگی، 230 بیمار تحت همودیالیز به صورت سرشماری که معیار های ورود به پژوهش را داشتند انتخاب و بررسی شدند . ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر 3 بخش مشخصات دموگرافیک، پرسش نامه افسردگی بک و پرسش نامه حمایت اجتماعی برانت و وینرت (PRQ 85) بود.
یافته ها
میانگین افسردگی کل آزمودنی ها 57/25 با انحراف معیار 84/12بود. همچنین میانگین حمایت اجتماعی کل 97/127 با انحراف معیار 16/19 به دست آمد. نتایج تحلیل انجام شده، رابطه معنی داری را بین حمایت اجتماعی و افسردگی بیماران تحت همودیالیز نشان داد (062/0= R2، 21/16F=،0001/0>P).
نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاضر موید رابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی در بیماران همودیالیزی است و با توجه به شیوع بالای افسردگی در بیماران دیالیزی می توان با ارائه حمایت اجتماعی به کاهش افسردگی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی کمک شایانی کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1669890 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.