ارزیابی توزیع تنش وارده بر ایمپلنت در پروتز پارسیل متحرک متکی بر ایمپلنت و دندان طبیعی به روش فتوالاستیک

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
طرحهای مختلفی برای اتصال ایمپلنت به دندان طبیعی در پروتزهای پارسیل به کار گرفته شده که البته هنوز مطالعات کافی درباره الگوی توزیع تنش در آنها انجام نشده است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی توزیع تنش وارده بر ایمپلنت در پروتز پارسیل متحرک متکی بر ایمپلنت و دندان طبیعی به روش فتوالاستیک انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه اجزای محدود یک مدل فتوالاستیک بی دندانی از فک پایین انتخاب و دو ایمپلنت Ankylosis در موقعیت دندان شش قرار داده شدند. اتصال بین ایمپلنت و دندانها از طریق یک پروتز پارسیل انجام گرفت. اتصال بین آکریل و ایمپلنت با کمک طرحهای Ball وTelescopic Crowns صورت گرفت. بر روی دندانهای پایه دو کراون که یکی فاقد اتچمنت (ارتجاعی) و دیگری دارای اتچمنت خارج تاجی (غیرارتجاعی) بود طراحی و پروتزهای پارسیل مربوطه ساخته شد. نیرو صد نیوتونی به صورت عمود در ناحیه میانی بین ایمپلنت و دندان اعمال گردید. در نهایت الگوی توزیع تنش وارده به ایمپلنت در اتصالات مختلف ایمپلنت به دندان با روش فتوالاستیک تعیین شد.
یافته ها
تمرکز تنش در ایمپلنت در اتصالات Resilient حداقل و در اتصالات Rigid از سایر گروه ها بیشتر بوده است.
نتیجه گیری
استفاده از اتصالات Resilient بین ایمپلنت و دندان، حداقل تمرکز تنش در ایمپلنت را ایجاد کرده بود، هر چند در این نوع اتصال پروتزهای پارسیل متحرک دچار بی ثباتی شدند، با این حال تصمیم به استفاده از اتصالات مختلف دندان به ایمپلنت باید بر اساس شرایط بالینی صورت گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
241 -246
لینک کوتاه:
magiran.com/p1670363 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.