بررسی اثر آماده سازی عاج داخل کانال ریشه با xylene و اسیدفسفریک و کلرهگزیدین بر استحکام باند گلاس فایبر پست با سمان self adhesive

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بیشترین شکست در دندانهای درمان ریشه شده که با فایبر پست ترمیم شده اند، جدا شدن (Debonding) می باشد که در اثر شکست در ضعیفترین حدفاصل (عاج به سمان) می باشد. بنابراین تلاش در راستای تقویت این حدفاصل ضعیف امری ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین اثر آماده سازی عاج داخل کانال ریشه با گزیلن، اسیدفسفریک و کلرهگزیدین بر استحکام باند گلاس فایبر پست با سمان Self Adhesive می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی، چهل دندان خارج شده سالم و تک ریشه، درمان ریشه شدند و پس از تهیه فضای پست، بر اساس روش آماده سازی کانال به چهار گروه ده تایی تقسیم گردیدند: گروه اول: شست و شو با محلول کلرهگزیدین 2% ، گروه دوم: استفاده از ژل اسیدفسفریک 32% و سپس شست و شو توسط نرمال سالین ، گروه سوم: استفاده از ماده گزیلن و سپس شست و شو با نرمال سالین، گروه چهارم: شست و شو با محلول نرمال سالین (کنترل). فایبر پست ها با سمان Totalcem سمان شدند و سپس دندانها به وسیله دستگاه Isomet، عمود بر محور طولی پست تحت برش قرار گرفتند. مقادیر استحکام باند محاسبه و جهت تعیین نوع شکست، نمونه ها تحت استریومیکروسکوپ نوری بررسی شدند. آنالیز آماری با استفاده از تست ANOVA یک سویه صورت گرفت.
یافته ها
میزان استحکام باند در چهار گروه مورد مطالعه از لحاظ آماری تفاوت معناداری نداشتند (174/0=p). بیشترین میزان استحکام باند در گروه اسیدفسفریک (19/3±18/8 مگاپاسکال) و کمترین میزان استحکام باند در گروه کنترل (81/1±20/6 مگاپاسکال) به دست آمد.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که استفاده از اسیدفسفریک پس از تهیه فضای پست و قبل از سمان کردن پست با سمان رزینی Self Adhesive ، بر استحکام باند تاثیر مثبت دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
204 -211
لینک کوتاه:
magiran.com/p1670371 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.