بررسی کمی و کیفی آفلاتوکسین های B1، B2، G1 و G2 در دو گونه قارچ آسپرژیلوس با روش HPLC

پیام:
چکیده:
آفلاتوکسین ها توسط گونه های خاصی از قارچ های جنس Aspergillus تولید می شوند و در محصولات غذایی خطر همیشگی برای انسان و حیوان در نظر گرفته می شوند. در این پژوهش میزان تولید آفلاتوکسین های B1، B2، G1 و G2 در گونه های Aspergillus flavus و Aspergillus foetidus با روش HPLC بررسی شده است. قارچ های یاد شده پس از جداسازی و خالص سازی، مورد شناسایی قرار گرفته و در 50 میلی لیتر محیط مایع PDB کشت، سپس در شرایط بهینه ی رشد، نگهداری و آفلاتوکسین های حاصل از آن ها استخراج گردیدند. مقدار 25 میلی لیتر از محیط حاوی آفلاتوکسین از فیلتر عبور داده شد و 10 میلی لیتر کلروفرم به آن اضافه گردید. فاز پایینی مخلوط حاصل در محیط خلاء حلال پرانی شد. باقیمانده در سه میلی لیتر متانول حل و فیلتر شد. در مرحله ی بعد مقدار 20 میکرولیتر از محیط حاوی آفلاتوکسین به دستگاه HPLC تزریق و کروماتوگرام آن به دست آمد. بر اساس تحلیل داده ها، در گونه ی A. foetidus آفلاتوکسین های B1، B2 و G1 به ترتیب به میزان 71/8، 3/2 و 3/1 میلی گرم در روز 24، و آفلاتوکسین G2 به میزان 02/0 میلی گرم روز 20 پس از کشت در 50 میلی لیتر محیط PDB به بیشترین مقدار خود رسیدند. در گونه A. flavus آفلاتوکسین های B2 ،B1 و G2 به ترتیب به میزان 92/487، 46/18 و 57/8 میلی گرم در روز 20، و آفلاتوکسین G1 به میزان 49/126 میلی گرم در روز 24 پس از کشت در 50 میلی لیتر محیط PDB به بیشترین مقدار خود رسیدند. بیشترین توکسین تولید شده (92/487 میلی گرم) از نوع B1 در قارچ A. flavus و کمترین آن (02/0 میلی گرم) از نوع G2 در قارچ A. foetidus بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
149 تا 160
لینک کوتاه:
magiran.com/p1670401 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!