زیست چینه نگاری رسوبات کربناته ائوسن در خاور ایران مرکزی (ناحیه تربت جام): با اهمیت گسترش چینه شناسی گونه Nummulites perforatus و نانوفسیل های آهکی

چکیده:
در پژوهش حاضر، رسوبات دریایی ائوسن در برش چناربو ناحیه تربت جام (بخش خاوری پهنه ایران مرکزی) بر پایه روزن بران کف زی بزرگ مطابق با زون های کف زی آب های کم ژرفا (Shallow Benthic Zones= SBZ) و همچنین نانوفسیل های آهکی مطابق با زون های استاندارد جهانی (Nannofossil Paleogene= NP) مورد مطالعه زیست چینه نگاری قرار گرفته است. این مطالعات با تمرکز روی تجمعات روزن بران کف زی بزرگ همچونEorupertia magna (La Calvaz)، Fabiania cassis (Oppenheim)، Eoannularia eoconica (Cole ve Bermudez)، Gypsina sp.، Textularia sp.،Nummulites perforatus (De Montfort) Nummulites sp.، Discocyclina sp.، Rotalia sp.، Acervulina sp. و نیز نانوفسیل های آهکیCribrocentrum reticulatum، Sphenolithus obtusus، Sphenolithus spiniger، Sphenolithus editus، Helicosphaera compacta، Coccolithus pelagicus، Coccolithus eoplagicus، Discoaster siapanensis، Discoaster barbadiensis، Discoaster sp.، Reticulofenestra sp.، در توالی آهکی برداشت شده انجام پذیرفت. در نتیجه، با توجه به گونه های شاخص شناسایی شده، زیست زون های SBZ15?-17 مربوط به روزن بران کف زی بزرگ و زیست زون NP16 از نانوفسیل های آهکی در توالی مورد مطالعه جدا شد، که بیانگر سن لوتشین پسین- بارتونین پیشین (ائوسن میانی) است. همچنین مرز اشکوب های لوتشین- بارتونین بر پایه گونه های شاخص نانوفسیل های آهکی به طور دقیق جدا شد؛ به طوری که اولین ظهور گونه روزن بری N. perforatus (de Montfort) در بخش میانی توالی نهشته شده در طی زمان اشکوب بارتونین ثبت شد. بنابراین، این امر گویای این مطلب است که در ایران همانند دیگر بخش های باختری حوضه تتیس اولین ظهور گونه N. perforatus (de Montfort) در بارتونین پیشین (SBZ17) رخ داده است. همچنین در این مقاله سیستماتیک گونه N. perforatus (de Montfort) بر پایه ویژگی های تیپ شناسی و بایومتریک مطالعه و توصیف شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1672311 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!