تحلیل مکانی- فضایی مراکز انتظامی شهر بیرجند مبتنی بر پدافند غیرعامل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در بعد شاخص اجتماعی-فرهنگی

چکیده:
پدافندغیرعامل یکی از شاخه های مدیریت بحران می باشد، که نوع بحران مرتبط با آن جنگ می باشد. بیش از 26 رشته از پلیمر و معماری تا برنامه ریزی شهری (بافت شهر، فرم شهر، ساختار شهر، ساختار منطقه، کاربری اراضی، مسکن، محیط زیست، حمل و نقل، آمایش سرزمین، مکان یابی و غیره) در آن کار برد دارد. در اولویت اول و قبل از انجام مطالعاتی که در استحکام بنا (نوع مصالح، فرم تاسیسات مدفون، نیمه مدفون و در ارتفاع)، معماری ورعایت الزامات پدافند غیرعامل (دسترسی ها، ارتباطات، ارتفاع و حجم) انجام می گیرد، نیاز به پژوهش درباره نحوه استقرار و مکان یابی تاسیسات و تجهیزات شهری است. مکان یابی و نحوه استقرار تاسیسات شهری اقدامی اساسی و پایه ای است. بررسی و ارزیابی نقش الزامات پدافند غیرعامل در مکانیابی مراکز و تاسیسات شهری اقدامی ضروری است و تاخیر در آن باعث ناپایداری و آسیب پذیری شهر می گردد پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و مطالعات پیمایشی (میدانی)؛ می باشد. روش مورد استفاده در تحلیل ها، نیز فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، مبتنی بر نظر کارشناسان و مقایسه زوجی بین شاخص ها، معیارهای 17 گانه و گزینه های هر معیار در سیستم اطلاعات جغرافیایی است. نتایج نشان داد به نظر می رسد توزیع مراکز انتظامی در شهر بیرجند بر اساس اصول پدافند غیرعامل بر مبنای تراکم جمعیت، معیار فاصله از مسیر سیلاب، فاصله از مراکز بهداشتی-درمانی ، در ارتباط با مراکز آموزشی نیاز به ایجاد برخی مراکز جدید یا تغییر مکان مراکز موجود ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
84 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p1672567 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.