بهبود تناظریابی گذرگاه های درون شهری بر اساس هندسه عوارض در ساختار داده های چندمقیاسی

چکیده:
هدف از تناظریابی عوارض، شناسایی عوارض متناظر در مجموعه داده های مختلف در دنیای واقعی می باشد. تحقیق حاضر چارچوبی را برای بهبود تناظریابی گذرگاه های شهری در مجموعه داده های با مقیاس و منابع متفاوت ارائه می دهد. چارچوب پیشنهادی بر اساس نظریه گراف و در نظر گرفتن معیارهای مرتبط با هندسه عوارض، جهت تناظریابی مجموعه داده های شبکه راه های درون شهری در مقیاسها و منابع مختلف می باشد. در راهکار ارائه شده سعی شده است با در نظر گرفتن معیارهایی هندسی نظیر فاصله، جهت، مساحت، شکل و ناحیه مشترک بین حریم عوارض و در نظر گرفتن ادراک مکانی کارشناسان در تعیین درجه اهمیت هریک از معیارها، درجه شباهت عوارض در منابع داده مختلف تعیین گردد. علاوه بر موارد فوق، در راهکار ارائه شده ضمن حذف ابهام در تعریف عوارض، تمام روابط موجود بین عوارض (شامل یک به هیچ، هیچ به یک، یک به یک، یک به چند، چند به یک و چند به چند) در نظر گرفته می شود. همچنین چارچوب پیشنهادی برخلاف بسیاری از روش های پیشین حالت کاربردی بودن خود را در مواجه با داده های با مقیاسها و منابع متفاوت از دست نمی دهد. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی در مسئله تناظریابی به خوبی عوارض متناظر را در مجموعه داده های با مقیاس و منابع مختلف شناسایی می کند. برای ارزیابی نتایج از ضریب استفاده گردید که شامل هر دو پارامتر و می‍باشد. با در نظر گرفتن معیارهای هندسی مختلف مقدار از 02/35 تا 67/82 درصد بهبود می یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1672633 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.