ارزیابی دقت دو روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه های بیزین در پیش بینی دمای روزانه هوا

پیام:
چکیده:
دمای هوا یکی از مهم ترین متغیرهای مورد نیاز در مطالعات اقلیمی و برآورد نیاز آبی گیاهان می باشد. در سال های اخیر مدل های هوشمند متعددی از جمله دو روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه های بیزین برای تخمین دمای هوا به کار گرفته شده اند. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی دقت این دو مدلدر پیش بینی عوامل دمایی یک روز معین بر اساس داده های یک تا هفت روز قبل است. برای این منظور از داده های 25 ساله دمای هوا ایستگاه های سینوپتیک ارومیه و تبریز استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه های بیزین با دقت خوبی قادر به مدل سازی دمای حداقل، متوسط و حداکثر هوا بودند. با این حال، روش شبکه های بیزین دقت بیشتری نسبت به روش برنامه ریزی بیان ژن داشت. بر طبق یافته های تحقیق، در روش شبکه های بیزین و ایستگاه ارومیه در مرحله آزمون، مقادیر شاخص های ضریب تبیین (R2) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) در بهترین سناریو به ترتیب برابر 0/92 و 2/50 درجه سانتی گراد برای دمای حداقل، 0/96 و 1/83 درجه سانتی گراد برای دمای متوسط و 0/96 و 2/32 درجه سانتی گراد برای دمای حداکثر بودند. مقادیر شاخص های آماری مذکور در ایستگاه تبریز در بهترین سناریوهای مرحله آزمون و روش شبکه های بیزین برابر 0/93 و 2/42 درجه سانتی گراد برای دمای حداقل، 0/97 و 1/90 درجه سانتی گراد برای دمای متوسط و 0/95 و 2/42 درجه سانتی گراد برای دمای حداکثر به دست آمدند. در مجموع دقت پیش یابی دمای متوسط نسبت به دمای حداکثر و حداقل با هر دو روش در ایستگاه های مطالعاتی بیشتر بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1673361 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.